Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Småland (socknar A-H)   >   Hallaryd   >  
Torsholma
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10091) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lisbeth Markoff (Lisbethmarkoff) - Söndag den 07 augusti 2011 kl. 00.40
Hej!

Jag suttit och tittat på gamla "gåtor" och faktiskt hittat vidare på två stycken och båda ledde till Torsholma by i Hallaryd! En linje till Västergård och en linje till Östergård.

Lars Anderssons hustru i Kölshult i Göteryds socken hette Anna Sonesdotter. De gifte sig 1736-03-03 i Göteryd (vigselboken). Anna flyttar med sina föräldrar till Kölshult 1734-05-12 från Lindåsa torp(utflyttningslängd i C:2). Anna är född i Lindås 1718-12-23(födelseboken). Hennes far heter Sone Persson och han är saltpetersjudare, hennes mor heter Svenborg Svensdotter. De gifter sig 1716-05-06 i Hallaryd (vigselboken). Svenborg är från Torsholma enligt vigselboken och som trolig fader passar nämndeman Sven Svensson som är gift ungefär 1684 (enligt dödboken)med Tyra Eriksdotter. Svenborg är född 1687 enligt dödboken. Död 1760-11-21 i Kölshult, Göteryd (dödboken). Enligt kyrkoräkenskaperna (C:1) intogs(kyrkotogs) Tyra 1688-05-20. Tyra är född på Torsholma västergård och hennes far bör då vara Erik Jonsson född ungefär 1740, död 1710-04-17 i Torsholma Västergård (dödboken).

Lite frågor: Var kommer Sone Persson ifrån? I husförhörslängden 1718 har de två söner Jöns Sonesson och Per Sonesson. Men jag misstänker att de är Sones söner i ett tidigare äktenskap. Eftersom de knappt skulle hunnit födas i äktenskapet med Svenborg. Jag har inte hittat dem födda i födelseboken i Hallaryd. Var kan de vara födda? Förutom Anna född 1718 har Sone och Svenborg fått en son Anders född 1717 som dör knappt 1 år gammal.
Var kom Sven Svensson ifrån? Vem kan Erik Jonsson ha varit gift med? Vilken Jon kan vara far till Erik? Om han är född i Torsholma finns det tre stycken att välja på enligt kyrkoräkenskaperna. Jon Germundsson nämns mellan 1642-1644 (ev. 1664), Jon Räv 1646-1661 då han dör (testamente)(dödbok) och Jon Nilsson 1656 (ev. 1664). En Jon får barn 1638, 1640, 1643 (C:1)Jon Räv får barn 1645, 1646, 1648 (C:1). Jon Räv verkar att ha nämnts med hela namnet för att skilja honom från de andra. Barnet 1640 verkar stämma på Erik, men kan han vara broder till Nils Jonsson på Östergård som är född 1643?

Över till Östregård: Lars och Annas dotter Bengta Larsdotter född 1741-11-12(födelseboken) i Kölshults torp i Göteryd gifter sig med Corporalen Måns Persson Wennerberg 1772-01-06(vigselboken) i Göteryd. Måns är född 1747-02-16 i Kållaköp i Göteryd (födelseboken). Hans föräldrar är soldaten och Volontären Per Månsson Wennerberg och Gunnil Jonsdotter. De gifter sig i Hallaryd 1743-05-01.(vigselboken). Per är född i Lilla Ryd Göteryd 1718-04-03 (födelseboken)och Gunnil är född i Torsholma, Hallaryd 1718-02-16 (födelseboken, oäkta barn)som oäkta dotter till Jon Nilsson från Torsholma Östregård och Maria Gunnesdotter. Jon är gift med Elin Jonsdotter från Kruseböke. De får laglig skilsmässa. På grund av barnet med Maria? Han får sedan be biskopen om lov att få gifta sig med Lucia Svensdotter på Torsholma Västregård, som bör vara en syster till Svenborg ovan. Maria Gunnesdotter är född ungefär 1684 i Kroksbygd död 1751-07-02 (dödboken) boendes i Ulvberga, Hallaryd, men dör hos dottern Gunnil i Kållaköp och jag tror hennes far bör vara Gutmund/Gumme Gunne Trulsson som nämns i bl.a. kyrkoräkenskaperna (C:1). Maria gifter sig med soldaten Anders Svensson Krok 1724-10-18 i Hallaryd (vigselboken). Jons far bör vara Nils Jonsson i Torsholma Östregård f ungefär 1643 och död 1709-04-18(dödboken). Kan Jon Nilsson i kyrkoräkenskaperna vara hans far i sin tur?
I militärrullorna 1686 nämns en soldat Nils Jonsson i Torsholma. Kan det vara samma man som Nils ovan? Ev. så kan då hans hustru heta Ingrid Eriksdotter. I hennes dödsnotis står det att hon varit gift med en soldat i Torsholma och kan det då vara denne Nils Jonsson?(det sista taget ur minnet, har ej datum). Var skilsmässa mycket ovanligt på denna tiden? Det måste finnas något skrivet om denna skilsmässa. Var kan man hitta det?

Tack på förhand Lisbeth
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10092) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lars-Ola Jacobsson (Loj) - Söndag den 07 augusti 2011 kl. 11.42
Hejsan Lisbeth

Hittade en uppgift rörande Sven Svensson i Torsholma som kan vara av intresse för dig.


Lykmätigt kiöpebrefwer af d. 18: apr 1697. ock 23. septr
1716. hafva effterfölljande försållt sine andehlar i Korn
bärga neml. Sven Svensson i Torsholma des fädrers
Jord i Kornberga för 20 dlr Smt; Anders Joenßon
i Hallarydh ock Anders Simonßon i Båhrshullt hwar
dehra 3 Sk:Land i bem.te Kohrnberga den senare för
15 dlr S, ock den förra för 8 dlr Smt, item Sven
Svensson försållt 20 Sk.Land för 90 dlr Smt, hwilka
andehlar tillsammans 1/3 af Kornbergagård, Jon
Perßon ibm sig tillhandlat, ock för honom
uppbiudes 2 g:n
[Sunnerbo 1717-02-11]

Göta hovrätt
Advokatfiskalens arkiv
Häradsrätternas renov småprotokoll
Hela Götaland 1717
E VII AAC:24

Återkommer med mer om jag hittar något.

Mvh, Lars-Ola, Knäred

(Ändrat av Loj den 07 augusti 2011 kl. 11.43.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10093) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lars-Ola Jacobsson (Loj) - Söndag den 07 augusti 2011 kl. 12.42
Nils Jonsson kan möjligen vara den som är nämnd i följande domstolsmål


S: dagh insinuerades i rätten et med troverdiga wit
nen ratificerat kiöpebref de dato d 26 juny 693 af
Anders Jacobson i Alaböke Ingierd Jacobzdotter i ???
Torßholma, Kierstin Jacobzdotter Haslebärg, Nils Jon
son i Torsholma och Jon Håkanson i Halseryd utgif
wet och underskrefwet der utj de tilstå och bekiän
na sigh hafwa af fry willia och berådde mode up
låtet och försålt till deras swåger Ehrlige och be
skiedelig danneman Pär Torbiörnson i Alaböke
theras skattejordz andelar utj Alaböke, som dem efter
faderens Jacob Trulsons död arffalne äro
och derföre nöyacktig betalningh till Sextyo dal.
Smt undfåt och bekommet, förutan den andehl
Kiöparen å sin hustrus Botill Jacobzdotters wäg
nar Arftteligen tilfallen är, warandes således
Pär Torbiörnson både genom Kiöp och arf äga
re till 1/4 eller halftten af Skaträtten utj hem
manet Aleboke, hwar på bewilliades Skiöta.
[Sunnerbo 1724-05-24, sid 134]

Mvh, Lars-Ola, Knäred
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10095) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lars-Ola Jacobsson (Loj) - Söndag den 07 augusti 2011 kl. 13.24
Ytterligare något. Denna gången om Jon Nilsson

..Torshollma Östergd skatterätt af
Jöns Olofßon i Ällebööke, som han
sig tillbytt emot wederlag af skatte
hemmanet 1/2 Ällebööke och 160 dlr
Smt millangift af Jon Nilßon i
Torshollma, lykmätigt med wittnen
bestyrkt Kiöpe- och Bytesbref, Dat: d:
6 julii 1718; dock är modern
hustru Ingiärd Jacobsdotter förbe
hållit sitt wanliga undantag af 4
skeppelandz åker och 6 laßrums
äng till dödedagar 1 g:n
[Sunnerbo 1718-12-11]
Göta hovrätt
Advokatfiskalens arkiv
Häradsrätternas renov småprotokoll
Hela Götaland 1718
E VII AAC 26

Avskriften är så ordagrant som möjligt. Ortsnamnen stämmer troligen inte helt med dagens stavning och de varierar från mål till mål. I föregående inlägg läste jag det till Alaböke, Aleboke och i detta till Ällebööke, men det rör sig säkerligen om samma ställe.

Mvh, Lars-Ola, Knäred
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10097) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Niclas Rosenbalck (Niclas) - Söndag den 07 augusti 2011 kl. 17.16
Ett bidrag:

Hallaryd C:2, s 12, vigsellängd 1693:
Junius
den 25 dr. Jon Håkonßon i Halßery och p. Kijrstin Ja-
cobsdotter i Äleböke


Hallaryd C:2 s 397, dödlängd 1741:
d. 31 Oct. afled och den 8 Nov: begrofs h. Kirstin
Jacobsdr i hallßeryd, war 76 åhr gammal, war
född i Äleböke, lefuat i äktenskap med sin
Man Jon Håkonßon i 48 åhr, och warit en
gudfruchtig och dygdesam qwinna.

Hallaryd C:2 s 402, dödlängd 1745:
d. 28 Martii drunknade Joen Håkanßon i Hallßeryd i lilla åen wäster ifrån
Hallßeryds siö, fants på ängen åkroken
kallad, som då i den stora floden war
satt i diupt watn, död liggande, be-
grofs den 8 April, war 76 åhr gammal
på 3 månader när. war född i Hallßeryd
och där tilbringt all sin tid, hade mång
åhr warit kyrkiowärd här wid
församlingen och war en förståndig man, ha-
de lefwat i äktenskap me sin nu afledna
hustru Kirstin Jacobsdotter i 48 åhr.

(Ändrat av Niclas den 07 augusti 2011 kl. 17.16.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10098) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lisbeth Markoff (Lisbethmarkoff) - Söndag den 07 augusti 2011 kl. 18.24
Massor av nya uppgifter. Tack snälla Lars-Ola och Niclas!

Sven Svensson kommer alltså från Kornberga och Anders Jonsson i Hallaryd och Anders Simonsson kanske är svågrar till Sven.

Jon Nilsson bosätter sig i sitt andra äktenskap med Lucia Svensdotter i Älleböke och nu förstår man varför. Han byter till sig jord där och betalar även pengar emellan.
Jons mor Ingierd Jacobsdotter är från Älleböke och har ärvt jord där, efter sin far Jacob Trulsson.
Hennes syskon är:
Anders Jacobsson i Älleböke
Kierstin Jacobsdotter i Halseryd gift med Jon Håkansson
Botil Jacobsdotter gift med Per Torbjörnsson i Älleböke
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post10231) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lisbeth Markoff (Lisbethmarkoff) - Måndag den 22 augusti 2011 kl. 17.16
Hej! Jag har tittat närmare på Jacob Trulsson och hans barn. Vad som förbryllar mig är att det inte finns något spår av Jacob i Älleböke vare sig i Född-, Död- eller Vigselböcker. Hans finns inte heller i kyrkans räkenskaper.

Botil är född omkring 1656 och död 1708-09-13 i Älleböke (dödboken)
Ingierd är beräknat död mellan 1724 och 1727 i Torsholma (husförhör)
Kirstin född omkring 1665 och död 1741-10-31 i Halseryd (dödboken)
Anders är född omkring 1669 och död 1744-01-04 i Östregård, Vägla (dödboken)

De Jacob som jag hittat är:
Jacob i Kråkeryd död 1666(kyrkans räkenskaper). Han är för gammal. Verkar ha en trolig son Lars Jacobsson i Kråkeryd nämnd 1662, 1663 i kyrkans räkenskaper.

Jacob i Kalvshult får barn 1648 och 1651(födelsebok). Han och hustrun dör 1676 och 1677 i Kalvshult (kyrkans räkenskaper)

Nils Jacobsson i Fågelhult nämnd 1643, 1646,1647 i kyrkans räkenskaper är troligtvis far till den Jacob i Fågelhult som nämns 1672 i kyrkans räkenskaper.

Jacob i Brännhult. Har en son som dör 1656 och ett barn som föds 1659 (död- och födelsebok) Nämns i kyrkans räkenskaper 1647.

Jacob i Stenshult. Nämnd i kyrkans räkenskaper från 1676 och får barn så sent som 1697. Är för ung.


Den enda man kan fundera lite på är Jacob i Brännhult. Om han ev. har flyttat till Älleböke. Kanske också Jacob i Fågelhult, men han verkar vara för ung och troligen heter han Nilsson i efternamn. Eller är det så att Jacob Trulsson är inflyttad någonstans ifrån?

Är det någon som vet svaret på den här gåtan?
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)