Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Västmanland   >   Malma   >  
Toltonius
De tre första inläggen har flyttats hit från Köpings landsförsamling: Broselius.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7093) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin (Lotta) - Söndag den 23 maj 2010 kl. 20.53
Jag vet inte varifrån Brita Toltonia kom, men i Malma finns fler Toltonier. :)

I AI:1 sid 3 finns en komminister Olaus Toltonius - åtminstone tror jag att det står så. Han är född 1701, och dessvärre struken.
I samma hfl sidan 71 finns en Anders Toltonius, bosatt hos Brita och Olof i Norrfröberga. På sidan 79, dit dom flyttas, så står det att han är svåger och född 1702.
Troligen är dom Britas bröder båda två.

Präster brukar ju finnas i herdaminnen, så ett sådant där Malma finns med skulle kanske ge någon upplysning.


Mvh//
Lotta
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7098) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Siv Laine (Siv_laine) - Tisdag den 25 maj 2010 kl. 22.23
Hej igen!
Jag har gnetat vidare och mycket riktigt så är ju Anders Toltonius Britas bror, som tydligen bor hos sin syster och svåger. Jag kom på att börja leta efter honom i stället, i hopp om att få reda på deras mor och far. Och jag hittade honom i Döde i Malma. Där står bland annat (han bemämnes här Andreas, och är född 1702 vilket också står i den senare husförhörslängden). Född 1702-07-12, död 1758-11-16 och föräldrarna var comministern vid...oläsligt för mig ...församlingen.... Andreas Toltonius och hustru Sara Schulzberg. Sen står det förstås en massa som jag inte har en aning om.
Jag har kollat efter Andreas Toltonius och Sara Schultzberg och faktiskt funnit dem i vigda i Malma 1697-10-01 men där står det Andreas Toltonius och Sara Olufsdotter Schultz. Före hans namn står Dr eller Dn och efter Adjunetz eller nånting. Efter hennes namn står det pat. Olavi Schultz filia och sen nånting oläsligt.
Och Brita Toltonia har jag försökt leta efter i födde i Malma, men där finns visserligen en Brita år 1704 fast det är i det närmaste oläsligt; man kan svagt skönja ..tonii, på en rad där föräldrarna borde stå, men resten ser ut som arabiska... Broderns födelseuppgifter lite tidigare i samma bok syns betydligt bättre! Tror du att det är riktigt, allt det här, fast det bitvis syns så dåligt?
Den stackars Brita har jag hittat i Döde; då hade hon tydligen flyttat till Köping, och det stod inte så mycket om henne som om hennes man! Hon dog 1772-10-06 68 år gammal - av ålderdomsbräcklighet...
Vågar jag gå vidare och leta på Andreas och Sara, vad hon nu egentligen heter i efternamn??

Siv
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7100) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Siv Laine (Siv_laine) - Tisdag den 25 maj 2010 kl. 22.37
Jag kanske skulle tala om var jag sett dessa saker: Brita Toltonias eventuella födelse: Malma C:1 Födde, vigsel, död 1656-1721 (2672.10.40200)
Brodern Andreas Toltonius död: Malma C:3 Födde, vigsel, död 1755-1774 (2672.12.63300)
Fadern Andreas Toltonius och Sara Schultzbergs vigsel: Malma C:1 Födde, vigsel, död 1656-1721 (2672.10.36500)

Siv
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7103) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Jts) - Onsdag den 26 maj 2010 kl. 10.43
Här är det som skulle kunna vara Britas Toltonias födelsenotis 1704 (Malma C:1, sidan 41) som det ser ut hos Arkiv Digital:

Malma C:1, sidan 41


Det är ju knappt synligt här också, men originalet har alltså svag text vid just den notisen. Jag har mixtrat lite fram och tillbaka och det går ju att få texten lite mer synlig, men inte tillräckligt mycket för att jag ska våga mig på en tydning. Men här lägger jag ut bilden obehandlad, så kan den som vill spara den och försöka med olika inställningar för att trolla fram texten...

Men nog kan man i varje fall se att det finns en Schultz bland vittnena - eller är det jag som inbillar mig?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7104) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin (Lotta) - Onsdag den 26 maj 2010 kl. 17.12
Nog står det "Hr Andreas Toltenii barn", men faddrarna....inte lätt inte. Kan det börja med "Kyrkoherden Mag: Petri Schultbergs hustru". Sen ser jag inte riktigt vad det står. Men nog är det rätt Brita! :)

1696-10-01 gifter sig Dn. Andreas Toltonius "Adjuncto Coping" med Sara Olofsdotter Schult, past. Olavi Schult filia. Andreas är alltså adjunkt i Köping och Sara är dotter till pastor Olavi Schult.
Det som står efter är morgongåvan, 100 Riksdaler.

Här kommer mina tolkningar av dödboken 1758 och 1764:
1758:
"No 21 Andreas Toltonius, föd år 1702, d. 2 julii, dess fader war Comministern här wid församlingen, Ärewördige och Högwällärde herr Andreas Toltonius och dess moder Äreborna och Gudfrugtiga hustru Sara Schultsberg. Uti barndomen hade han en en(?) Christelig och waker upfostran, i anseende hwar til han ok med lydno och barnslig undergifwenhet gick sine föräldrar, hoos hwilka han hemma i huset, ständigt war, wäl tilhanda. Ungefärligen på dess 26 år, hände honom den olykan, at han fek fel til sina sinnen, i hwilket beklageliga tilstånd han ok måst framlefva sin tid, men där under har dok njutit efter yttersta wilja sin broders herr Comministerns här i församlingen Ol. Toltonii och sin Swågers och systers goda uppsikt och omwårdnad, at han i sit älände och sinneslöshet ej blifwit alldeles förgången. Afsomnade i stillhet d. 4 November då han lefwat 56 år, 4 månader och 4 dygn ungefärlien. Begrofs i kyrkan wid norra gafwelen under qwinfolksbänkarne d. 16 November".
(Malma C:3 bild 59 (AD))

1764:
"14) Olaus Toltonius, församlingens Sacellanus. År 1701 uti februari är han hit til werlden född af Christeliga och Ärbara föräldrar, hwilka woro, Sacellanus här i församlingen, för detta, Ärewördige och Wällärde herr Andreas Toltonius och Matronan Äreborna och Gudfrugtiga, Sara Schultsberg, en dotter af församlingens kyrkoherde herr A. M. Schult. Dess k: föräldrar wårdade sig straxt om dess andeliga wähl och hastade med den sin son til det h. dopet; Hwarest han blef klad Christ: förwärfwade Rättfärdighet och blef deltagare ibland dem som helgade äro. Sedan dess k: föräldrar funno denna sin son hågad för studier at(?) wakra wetenskaper, hae de all möda obespard, att låta honom hemma under privat Information, hwarwid han intet allenast inhämtade nödig christendomskunskap, utan ok lade god grund til widare fortkomst i sina studier; Med samma Informator, som han nyttiade hemma i sine föräldrars huus blef han ok därifrån år 1712 sänd til Westerås Trivial Schola, och därstädes inskrifwen af då warande Rector, herr Magist: Wadström; Hwaraf han med flit och dygdigt upförande, företog sine förmäns och läromästares sinnen, at han år 1719 blef med wederbörande dess bifall flyttad till det Kongl: Gymnasium under dåwarande Rector Gymnasii, herr Professor Daniel Justenius(?); När han härigenom inhämtat then stadga lära och lefwerne, som äskades, feck han med beröm färdas til Kongl. Academien uti Upsala försedd med Rectoris Gymnasii herr Magist: Sundéns goda witnesbörd och recommendation, blef där antagen och inskrifwen År 1723.
Sina Academiska År anwände han i synnerhet til de styken, som tillhöra och pryda en tillkommande Prästman, intil År 1727, då han på sin k: faders kallelse, som nu i anseende till år och krafter behöfde någon hielp i embetet, efter undergångit prof och Examen, blef af då warande Biskop i Westerås herr Doctor Sven Camén inwigd till det heliga PredikoEmbetet och förordnad til sin faders Adjunct här i Malma, hwilken syssla han med beröm förestod, och tillika thet honom, under samma tid, anbefalta tienst och NådÅrsarbetet efter tå afledne Pastoren härstädes herr Magister Petrus Schultsberg, emellertid lämnade ock dess k: fader detta jordiska umgänget, tå för honom yppades tillfälle, at få träda i sin afledne faders ställe, hwilket ok på wederbörandes godtfinnande och församlingens enhelliga kallelse, skedde År 1729. Han har ok allt ifrån den tiden med utmärkt flit, med tro och uprkigtighet the wanliga(?) anförtrodda ömma och --?—syssla förestått. Han hade wäl långt för detta behöft förse sig med en kiär ägta maka, som dehlat med honom huushållsbördan, icke dess mindre kunde ej sådant winna någon fullbordan, för än i de senaste åren, då han År 1754 d. 19 November blef försed med sin nu i stor sorg efterlefwande Änka, Matronan Gud- och dygdälskande Catharina Hellenia, en dotter af framledne Kyrkoherden herr Olof Hellenius ifrån Gunnilbo, hwad ägta sammanlefnad Gud wälsignat med ett enda barn, en wälartad dotter Sara Justina.
Hwad Sal: Hr Comministerns lefnad, embets uppförande och gemensamma sammanlefnad med fromhet, ---samhet, redelighet och kärlek, hans ämbete med wakra och Gudi helgade Embetsgåfwor, nit, flit och arbetsamhet; Hans grann-lefnad(?) war kiänd för alfwarsamhet och omsint förtroende til alla sina kända och bekanta; Hans Embetes broderl. sammanlefnad var pryd med tjänstaktighet, wälwillighet och höflighet; Hans upförande emot de fattiga, fast fattigdom nog följde honom efter, medlidande och hielpsamt. Hans många tiänsteåhr påminte honom wäl om flytning til någon rikel: Utkomst och någon lindring i arbetet; Hans höga förmän ansågo äfwen hans långl. förtiänster och hans trägna arbete wärda någon belöning i tiden, hwarföre han då och då blef ihogkommen med -?- till lediga Pastorater, men då det mislyckades, ansåg han för den högsta belöna med wälbehag och heldre bespara belöningen för honom till den rätta belöning och skiördetiden, den sälla ewigheten.
Sidstledne Andersmässodag giorde han sin sidsta predikan här i Malma kyrka, hwilken dag war äfwen den första, som han härstädes började sitt predikoEmbete; Ifrån bemälte tid och dag blef han alldeles sängeliggande af en långsam Hectique, hwar af hans krafter allt mer och mer utmattades, hwar under han ok, uppoffrade(?) sinom Gud ständiga b-?-suckningar at till sin tros stycko läte sig som oftast bespisas med den h: Nattwarden, efter bepröfwat tålamod med all Christelig beredelse, och stadig längtan här ifrån werlden til en säll rolighet i himmelen, fek sal: i Herranom afsomna d. 29 sidstledne Martii, sedan han här i wärlden lefwat 63 År, 1 ½ Månad ungefärl: och i denna församl. öfwer 37 År förnött både Ungdom, Mandom och Ålderdom under mycket arbete, möda och beswär.
Begrofs Dea 1mo p. f. Pascater eller d. 22 Apr. under hederligt folks medfölje, och Christel. anställd(?) likpredikan, i anledning af Esai 54 v. 10, den han sig sielf i lifwet utwalda til LikText.
Är begrafwen nära in til Sacerstie dörren fram i Choret"
(Malma C:3 bild 73(AD))
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7105) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Siv Laine (Siv_laine) - Onsdag den 26 maj 2010 kl. 17.48
Oj! Jag måste tacka så väldigt mycket för detta! Att ni gör er tid och besvär att översätta långa stycken av sådan här svår text... man måste beundra era kunskaper men också den stora välvilja ni visar; jag tackar er båda för att ni är så snälla!
Nu kan jag försöka fortsätta så långt det går ett tag igen!
Jag lär få återkomma med Eric Ersson och hustrun Catharina Ersdotter Lundberg, som gifte om sig med kanske en Broselius (som blev styvfar till Brita Toltonias man alltså) men det blir en senare fråga!
Siv
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7127) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Forumguide) - Fredag den 28 maj 2010 kl. 11.55
Nio inlägg (den 27/5 kl. 15.01, 16.13, 18.32, 19.51, 20.04, 20.08, 21.05 och 22.19, samt den 28/5 kl. 0.33) har flyttats till Odensvi: Johan Norberg, född 1724.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7210) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Siv Laine (Siv_laine) - Söndag den 20 juni 2010 kl. 20.07
Hej igen!
Det har nu gått en tid som jag ägnat åt andra grenar på släktträdet, men jag återkommer till Toltoniusdelen igen. Jag fick ju vänligen mig tillsänt kopior ur herdaminnen från en bussig bibliotekarie på stadsbiblioteket i Västerås. Där har jag nu läst vad som stod om denne präst och lite runtomkring. Jag tänkte drista mig till att försöka följa honom ett led bakåt, då det stod att han var son till klockaren i Björskog, Päder Tolftesson och Anna Andersdotter, född 1661 och döpt 18.12 (så stod det).
Det finns faktiskt FÖDDE registrerade så långt bakåt i tiden men problemet är som vanligt att jag är osäker på om jag kan tyda vad som står. Det finns tre Anders men den som jag skulle kunna tänka mig är en på sid 121 Björskog C:1. Döpt 18 december och fader ser ut som Pär Klåckare om jag nu läst rätt(ingen fru står förstås). Kan det vara riktigt?
Undrar Siv
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7215) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson (Jts) - Måndag den 21 juni 2010 kl. 20.59
Jag får det också till att den som döptes den 18 december heter Anders och är Pär Klåckares Son i Biörskogh.

Notera det som står antecknat med svag skrift till höger (under faderns namn):

1713
1661
------
    52

Dog Anders möjligen 1713? Det ser i varje fall ut som om prästen har räknat ut åldern för att notera den i dödboken... :)

(Ändrat av Jts den 21 juni 2010 kl. 21.01.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7224) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Siv Laine (Siv_laine) - Tisdag den 22 juni 2010 kl. 18.31
Ja, jag dristade mig till att tro att det var rätt, så jag fortsatte lite bakåt. Jag har fått tag på ett par husförhör varav det första är det absolut torftigaste jag nånsin sett: Björskog AI:1 bild 194... Man kan inte kalla det för husförhör; bara nån slags notering över måhända ändrade förhållanden på Klockargården.Överst står i alla fall "klockaren" och ett par namn som sen strukits. Med lite god vilja kan man sen läsa Pär ....ja resten ser jag inte, men under står H. Anna. Sen står några namn som inte säger någonting och som dessutom är strukna. Inga noteringar för övrigt. Nästa husförhör Björskog AI:2 Bild 183 står det däremot både läsbart och utförligt. Däremot är det en del saker jag inte förstår mig riktigt på. I kolumn 2 står 58 för Päder Tolftesson och 50 för hustru Anna Andersdotter och andra siffror för barnen. Jag har sett liknande i andra husförhör i gammal tid. Om man utgår från att husförhöret hölls 1676 (men egentligen så hölls det väl varje år under ett antal år?) så eftersom det står 15 i Päder Päderssons (dvs Andreas Toltonius)kolumn 2, och man vet att han var född 1661 vilket han var. Så skulle det stämma, dvs ifall prästen skrev detta 1646. Då blir i motsvarande grad klockaren född 1618 och Anna född 1626. Men stämmer detta resonemang? Man kan ju fråga sig varför inte prästen skrev dit födelseåret i stället. Det är det ju många som gör, även i gammal tid. Jag vet inte vad prästen hade för uträkningar i födde-anteckningarna för Anders/Andreas. Men han dog inte 1713. I Västerås stifts herdaminne kan man se att han dog i april 1728.
Sen är det ytterligare en kolumnfråga jag skulle vilja ha klarhet i om det går! Det ser i det senare husförhöret bild 183 ut som om klockaren Päder Tolftesson skulle gått hädan 1692 om jag fattat noteringen rätt, samt hustrun 1689. Rätta mig om jag har fel! När man letar efter dessa i dödsnoteringarna så står det ju först när de begravdes, sedan namnet och till höger några kolumner vilka har överskrifter som jag inte helt begriper. För Päders del Björskog C:2 Bild 167, är de första två kolumnerna av dessa inte ifyllda, men i den tredje står det 65. Jag kan därför tänka mig att 65 är åldern, eftersom han är född 1627. Han begravdes 1692-09-04. Det kan ju vara bra att veta vad de anda kolumnerna betyder också ifall man skulle stöta på detta fler gånger.
Lite värre blir det när man söker hustrun Anna Andersdotter. Där har vi präster som skriver kråkfötter. Enligt ovan nännda husförhör skulle Anna dött 1689, men där hittar jag ingen passande. Beror det på att jag inte kan tyda skriften? Den enda Anna Andersdotter som skulle kunna passa står det Klockarmb. efter men hon dog 1693 och var då 54 år om jag tytt kolumnerna rätt. Det stämmer ju inte alls med föregående uppgifter. Ska man ge upp??
Siv
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7225) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin (Lotta) - Tisdag den 22 juni 2010 kl. 19.37
Hej Siv,
nu tror jag du blandat ihop årtal och folk lite hur som helst. :)

AI:2 omfattar 1688-1710, så varför skulle deras ålder skrivits in 1676...eller 1646? Sådana åldersangivelser brukar dessutom slå fel på några år åt ena eller andra hållet, förutom att man inte riktigt säkert kan säga vilket år dom gäller. När husförhörs skett står allra längst upp på sidan.

Per Tolftesson begrovs 4 september 1692(nr 49) i en ålder av 65 år, C:2 sid 329.
Anna Andersdotter "klockarens" begrovs 6 april 1690(nr 8) i en ålder av 54 år, C:2 sid 325.

I AI:2 finns inte Andreas/Anders med, han var 27 år vid bokens början och har väl flyttat hemifrån vid den tiden. I AI:1 sid 188(187) finns Anders och barnen Brita, Lisbet, Maria och Peder med nedanför legofolket. I AI:2 finns bara Maria och Peder och dessutom en Johan med.
Enligt AI:2 är Peder Tolftesson född i Leksand (Lixand) och Anna möjligen i Östergötland.

Står det inte mer uppgifter i herdaminnet? T. ex. var Andreas fanns innan han gifte sig i Malma 1696 eller möjligen vad som hände 1713 som gjorde att prästen i Björskog "tvingades" räkna ut hans ålder? Han dog som sagt i Malma 1728, och begrovs där 1 maj (Malma C:2 sid 87).

Mvh//
Lotta
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7226) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin (Lotta) - Tisdag den 22 juni 2010 kl. 19.48
När det gäller kolumnerna i dödboken (C:2) så är dom första två till höger om namnet testamentspengar, daler respektive öre, och nästa två är ålder som du redan förstått. :)

Mvh//
Lotta
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7227) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Siv Laine (Siv_laine) - Tisdag den 22 juni 2010 kl. 20.35
När det gäller datering av husförhören, så står det i det aktuella fallet Björskog AI:2 högst upp en mängd årtal varav de som står i mitten är 1688 1689 24 feb 1690 22 juni. Så står det en massa andra årtal över och under. Ska man utgå ifrån att de människor som skrevs in, eftersom de står överst, skrevs in 1688?? Om jag frågar: hur är fallet med folk och familjer som man kan finna stå längre ner på sidan eller sist, kan de ha tillkommit senare? Husförhörslängderna konstrueras tydligen olika beroende på tid och plats.
Fortfarande undrar jag om siffrorna som står i andra kolumnen efter namnen, är ålder? Vad betyder de annars? Bra att veta eftersom det förekommer då och då att det står så här.
Att jag får fel för mig, beror på att jag inte känner till saker och ting. Därför är det bra att få reda på det.
Trots att det var svårt att se att det skulle vara riktigt, hade jag i alla fall fastnat för att Anna Andersdotter begrovs 1690-04-06, 54 år gammal, och skrivit in det; det var ju tur att det var rätt i alla fall.
När det gäller herdaminnet över Andreas Toltonius så står det bara när han döptes (i Björskog 1661-12-18) och dog (i Malma april 1728)
Vilka som var föräldrar, när han inskrevs i Uppsala (1687)och vilka förordnanden han fått. Från 1704 var han comminister i Malma, till sin död. "Råkat i stor fattigdom" står det allra sist. Inget om vad som hänt 1713. Men det finns ju en del numrerade noter, vilka dock inte förklaras i den kopia jag fått.
Intressant det där med "testamentspengar" - det hade jag aldrig räknat ut!
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7228) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Siv Laine (Siv_laine) - Tisdag den 22 juni 2010 kl. 20.52
Jo, när jag nu ändå är på gång: jag hittar inget i Vigda (eller Brudefolk som det står) betr. Pär Klåckare/Päder Tolftesson och Anna Andersdotter. Letat igenom en stor del av tänkbara år i Björskog från C:1 Lysnings och vigselbok 1626-1685, dvs ett antal år före 1661 då sonen föddes. Det är som vanligt bitvis svårt att se vad det står. Kanske jag missat något?
Sivan
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post7230) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin (Lotta) - Onsdag den 23 juni 2010 kl. 12.57
Hej Siv,
om du menar siffrorna som står i AI:2 efter namnen, så är det ålder. Men, som sagt, när det skrivits in är omöjligt att svara på. Eftersom Per och Anna förts över från AI:1 så bör åldersangivelserna vara från 1688 när AI:2 börjar. Jag skulle dock lita mer på deras uppgivna ålder i dödboken.
Vad gäller ålder på dom som skrivits in senare så kan man bara spekulera där också, möjligen kan man ha en liten ledtråd genom att prästen skrivit in årtal direkt efter namnet och sedan åldern.

Om du menar siffrorna i C:2 som står efter namnen, så var det det jag svarade på ovan. Dom första två kolumnerna är daler respektive öre i testamentspengar, och dom övriga två är år respektive månader/veckor. Kolumnrubrikerna är tydligare skrivna längst upp på vänstra sidan i C:2 sid 329 (år 1692).

Jag har inte gått igenom vigselboken, men om det stämmer att Per är född i Leksand och Anna i Östergötland (AI:2 sid 179), så är det väl ganska troligt att dom inte gifte sig i Björskog. Deras äldsta(?) dotter Brita är dock född i Björskog 1659, döpt 20/3 (C:1 sid 113).

Mvh//
Lotta
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)