Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Skede (Skee)   >  
Knut Kristensson i Elsängen (omkr. 1620-1681) och hans släkt
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13578) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Torsdag den 14 februari 2013 kl. 11.32
I avskrift av domboksprotokoll från 1690 par 13 har jag hittatt Knud Kristensson och hans hustru Anna Simonsdotter. De har bl.a två söner som båda heter Oluf. Jag har sett att Oluf Knutsson d.ä. hade två barn. Anna och Christensa. Men i avskrifterna finns också en Simon Olsson från Bovall och Knut Olsson. Jag undrar vem dessa två Oluf var gift med och vad deras barn hette. I domboksavskrift 1699 par 14 finns en del upplysningar men det verkar ganska förvirrande. Kan någon hjälpa mig att reda ut de två bröderna Oluf Knutsson?
Tacksam för hjälp.
Hälsningar Inger
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13579) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 14 februari 2013 kl. 11.53
Var (häradsrättsoriginal/hovrättsrenovation, volymer, sidor) finns dessa mål?

Det blir ju lite enklare om man själv kan se vad det står där... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13582) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Torsdag den 14 februari 2013 kl. 19.24
Beklagar att jag glömde skriva att det gäller Elsängen. Jag har Aina Andrees CD med domstolsutdrag. Har hittat dessa personer under följande år:
1687 (par 46), 1690 (par 13), 1699 (par 14). 1705 (par 15), 1710 (par 14), 1713 (par 13), 1714 (par 16,17,18).
Hälsningar Inger
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13584) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Fredag den 15 februari 2013 kl. 09.38
Jag vill upplysa om var jag har hittat uppgifterna:
1687 s 3, 1690 s 5, 1691 s 12, 1699 s 26, 1700 s 14, 1702 s 7, 1704 s 7, 1705 s 28, 1710 s 15, 30, 1713 s 23, 1714 s 7. Hoppas det hjälper dig.
Hälsningar Inger
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13586) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin - Fredag den 15 februari 2013 kl. 19.17
Hej Inger,
vid vilken häradsrätt och vid vilket ting förekommer dom olika paragrafer du nämner? Det var tre ting varje år vid varje häradsrätt - förutom extraordinarie ting - och det är tusentals sidor att leta i, så det räcker inte med gårdsnamnet.

Om du har tillgång till avskrifter skulle det underlätta om du talade om vad det står i dom och tala om vad du anser vara oklart.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13593) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Lördag den 16 februari 2013 kl. 10.52
13
1690, sid 5:Iwar Jörensson i Ellesängh som nu äger den aflijdne Nämbdemannens Sahl: Knut Christenssons effterlåtne hustru Gunnill Larssdoter framträdde för Rätten och tillijka med sin forbem:te Formans i första giffta medh Sahl: hustru Anna Simonsdoter, aflade Barn Oluf, Oluf, Cristen, och Maren alla Knutz Barn dess lijkest med den seenare giffta som ännu lefuer aflade Barn, Hanss, Anna, och Dordij, som i seenare Kullen ähra födde, det ehuruwäl Odelss och Pante Jorden Ellessäng, formedelst 2ne tillförende Upprättade skifften så effter första hustrun som effter dhen Sahl: Mannen dhenna Ellesängs gård, som Sahl: Knuth i första giffta sigh tillpantadt med 100 Rdr in Specie är Worden såsom Löössöören skiptadt, huar igenom de befinna någor oreeda skie i Bruuket, helst dhe barn af första Kullen, som äro Oluf, Oluf, Cristen, och Marin, dy hafua de sins emillan sigh sålunda Wällbetänckt och frijwilleligen foreenadt at forber de Första Kullens Barn, huars Moder Waritt med och Inlösst eller pantadt gården, skall Oguält behålla den halfua gårdh eller Een Och Tree fierdendelss T:a skyldh: de 3 Barn som Sahl: Knut aflat i sijsta giffta med hustru Gunnill Larssdoter Nembl: Hanss, Anna, ock Dordij, än deras nu födde half syster med Ivar Jörensson, Lissbet ben:te behålla Een fierdingz bruuk, Wällförståendes att dhenna halfsysteren Lissbet Iwarsdoter tillträder iche for dhenna sin systerlot än effter Modrenss dödh, såsom dess Mödernes Erf eller 10 1/2 Sättg:, huilket Bruuk Sonen Hans Knutzon tillkommande Åhr 691 skall tillträda, och den fierde och sidsta fierdingen eller 10 1/2 Setting skyld, skall fölia oguält Nu och tillkommande tijder Ivar Jörensson dess hustru barn och Erfwingar skohlandes effter En richtigh Liqvidation den Eena Kullen erfylla den 2 dre huad brister effter förra giorde dehligh: huad dhen öfrige Löössöören som skifftade äro Widkomer, det förblifuer Orubbat effter Skiffte brefuens lydelsse ock innehåld, der på de hwar andra handrächte och begierte, at hwar parten Een afskrifft sig till rättelse her af måtte meddehlas.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13594) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Lördag den 16 februari 2013 kl. 10.54
1705 s 28: (15)
S.dagh instälte sigh för TingsRätten Anders Swenson i Boowall i Skiee socken, bewijsandes med ett af Tings Rätten uthgifwet pantebref af d: 18 Februarij 1701, det hans stiufbarn äga en fordringh hoos sahl: Hans Erichsson i Blååskough, a 50 Rdr Courrent, hwarföre 1/6 utj Blååskough, eller 8 sättungar skylld ibidem, ähro dem utj pant satte, Och som Anders Swenson för dem, samma jordelått Ao 1704 d: 27 Januarij, 2 Maij och 3 October, samma åhr uppbiuda Låtit, och Jorden sedermehra Lagståndin war uttan alt klander och inspråk; hafwandes han ännu sina stiufbarns penningar icke igenbekommit; Ty begiärade han nu utj sahl: Hans Erichssons hustrus Karin Ollsdotters närwaro, det måtte på denna Jordelått hans stiufbarn sahl: Oluf Knutzsons den älldres uti Elgsängh Barn, Pijgorna Anna och Christensa Olufsdottrar, åthniuta Fastebref på denna ägendomb, att han till beröde fordring betahlningh, den till andra må fåå uthsättia. Sammaledes begiärte han och, på den andra siättedehlen niuta Fastebref som för 20 Rdr 24 Smt till honom war pantsatt, d: 26 Januarij 1704 och sedan oklandrat uppbudin och Lagståndin blifwit. Resolutio. TingsRätten pröfwar skiähligt, det Länsman Tomas Kiäpp med Nämbdemännen Anders Anderson i Trija och Hans Simonson i Sältern, ofördröisamst sigh förfouga till Blååskough, att den till sahl: Oluf Knutsons den älldres utj Elgsängh, effterlåtne barn Anna och Christensa Olufzdottrar, af sahl. Hans Erichson pantsatte 1/6 utj Blååskough, Lagel. skatt och wärdehra hwar på de och nu deras wärderingsmänsedh aflade. Och enär wärderingen är förrättadh, och TingsRätten deraf förnimmer, hwadh denna jorden kan wara wärdh: will sigh då TingsRätten om det begiärte faste brefz meddehlande, wijdare uthlåta. Med det samma, skohle de och wärdehra, den andra siätteparten ibidem, som effter TingsRättens bref af d: 26 och 27 Januarij 1704, war för 20 Rdr 24 /: Smt pantsatt till Anders Swenson i Boowall: Hwilken siättedehl i Lijcka måtto 1704 på 3 Laga Tingh är oklandrat oppbudin, och sedan oklandrat Lagståndin. Och då TingsRätten om denne siättedehl wärde blifwer förwisadh, will sigh då TingsRätten, om det af Anders Swenson begiärte Fastebref, der å, wijdare yttra.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13595) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Lördag den 16 februari 2013 kl. 11.09
1714 sid 7: (18)
S.d. Låth Knuth Ollsson i Ellgsängen insinuera ett qvittense dat: d: 16 Januarj Ao 1714, som Simon Ollsson i Boowall och dhes syster Christensa Ollsdotter underskrifwet, hwilket jämbwähl Anders Swänsson i Boowall som warit Christensas förmyndare och bäggies dheras faderbroder Hans Knutzsson i Ellgsängen som wittne undertecknat, hwar utj förberörde syskon Simon och Christensa tillståå sigh undfått af dheras broder Knuth Ollsson i Ellgsängen, all dhen Odellsrätt, som dhe hade effter dheras Sahl: fader utj Ellgsängen att fordra. Hwilken qvittense för TingsRätten upplästes, och blef thes innehålld på Knuth Hansson begiäran utj protocollo infördt.

Jag undrar om det stämmer att Olof Knutsson d.ä.s barn var Christensa, Anna, Simon och Knut Olsson? Olof Knutsson d.y bor i Stare, men vem var han gift med och hade han några barn?
Olof Knutsson d.ä levde 1660-1696 i Elsängen. Jag har hittat 3 olika hustrur till honom: Olug, Åsa Trulsdotter och Karin Olsdotter. Kan det stämma
och vem är i så fall mor till barnen? Undrar också vem Anders Svensson är som dyker upp och vem han var gift med?
Så här är det många frågetecken. Tacksam om ni hittar svar på några av dem.
Hälsningar Inger
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13596) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Lördag den 16 februari 2013 kl. 11.16
Detta står i domstolsprotokoll för Norrvikens Domsaga åren 1660-1714.
1690: Ting 17-19 febr i Hede.
1705: Ting 16-18 okt i Vik.
1714: Ting 18-20 jan i Vik.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13601) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin - Lördag den 16 februari 2013 kl. 20.29
Hej Inger,
det var inte lätt att hitta en del av dom mål du nämner. Jag har inte heller letat efter alla, men en del.
Det är alltså från Vätte häradsrätt, och i dom renoverade domböckerna från hovrätten finns inte sidnummer och inte heller alltid några paragrafnummer.

När det gäller Olof och Olof Knutssöners fruar så har jag iallafall konstaterat med hjälp av Skee ministerialbok C:1 att det måste vara Olof d. y. som har en fru som heter Olug och Olof d. ä. en som heter Åsa Trulsdotter.
Någon Karin Olsdotter har jag inte hittat som hustru till någon av dom. Var har du hittat henne?

I Skee C:1 sidan 3 (AD) döps Ole i Elsängens och hustru Olougs barn Christer 1693-03-15. Faddrarna är Sören i Stare, Ole Jörgensson på Elgön, Hans i Elsängen, Boel i Kampetorp, Mari i Warp, Dorthe Knutsdotter i Elsängen.

Sidan 5, döps Ole i Elsängen och hustru Åsas son Halvard 1693-04-19. Faddrarna är Anders i Kollseröd(?), Ivar och Hans i Elsängen, Ingrid i T--(?), Oloug i Elsängen, Gunnou(?) Olsdotter i To---(?). (Det där bynamnet har jag väldigt svårt att tyda :))

Sidan 19 döps Ola i Elsängen och hustru Olugs dotter Anna 1694-07-29. Faddrar är Ivar och Ola i Elsängen, Jul i Kampetorp, Anna på Elgön, Anna i Stare, Dorthe Knutsdotter i Elsängen.
Samma sida: 1694-09-09 döps Ola i Elsängen och hustru Åsas dotter Christensa. Faddrar Engelbert i To--(samma svåra namn), Ola på Elgön, Joen Eriksson på Kampetorp, Gunnur på Elsängen, Inger i Kollseröd, Gunnug Olsdotter i To..(igen!).

Anders Svensson som nämns i domböckerna som styvfar till Olof Knutsson den äldres barn, gifter sig med Åsa Trulsdotter 1697-06-20 och då står att dom "bo i Elsängen", Skee C:1 sidan 45.
Ola i Elsängen begravs 1696-07-19, 36 år gammal, och bör då alltså vara den äldre.

Att Knut och Simon Olofssöner är söner till Olof d. ä. konstateras ju av vad som står i domboken som du skrivit av ovan från 1714. Där står ju att Knut Olofsson är Simon Olssons och hans syster Christensas broder.

I Vätte häradsrätts dombok 1710 2-3 maj, § 14 framgår det också tydligt att Knut Olofsson är son till Olof Knutsson d. ä.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:327 (1710-1710) Bild 220 / sid 37
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13602) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 16 februari 2013 kl. 22.13
T-namnet är Torgunöe (jag tror i varje fall att krumeluren på slutet ska föreställa ett e - jag vet inte vad det skulle vara annars :-)).

Torgonö stavas det officiellt i dag, men u är det korrekta, eftersom första ledet är personnamnet Torgun.

Det ligger i Tjärnö socken ska jag kanske tillägga.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13607) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Söndag den 17 februari 2013 kl. 10.42
Hej! Hjärtligt tack för hjälpen! När det gäller Karin Olsdotter så var hon tydligen först gift med Hans Eriksson och sedan med Oluf Knutsson d.ä. om jag har förstått det rätt. (Se ovan 1705). Men i så fall var Olof Knutsson d.ä gift två gånger?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13608) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Lotta Nordin - Söndag den 17 februari 2013 kl. 10.57
Det kan inte stämma!
Hans Eriksson och Karin Olsdotter gifte sig i december 1695 (Skee C:1 sidan 31), och Olof Knutsson d. ä. dog i september 1696.

I målet från 1705 står ju att Karin är Hans Erikssons änka och att Anders Svensson är styvfar till Olof d. ä. barn.
Och som jag skrev ovan så gifte sig Anders Svensson och Åsa Trulsdotter 1697, och hon var Olofs änka.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13615) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Söndag den 17 februari 2013 kl. 21.38
Hej igen!
Knud Kristensson var gift 2.g med Gunilla Larsdotter och de hade en dotter som hette Dordi. Hon gifte sig med Jon Eriksson f. 1670 i Skee.
Jag tänkte att Hans Eriksson (g.m. Karin Olsdotter och nämnd 1705)kanske var bror till Jon Eriksson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13616) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 18 februari 2013 kl. 00.21
Jag har nu suttit en stund och försökt att hitta de olika sakerna i domböckerna - vilket ju är det första steget för att kunna läsa dem... :-) (Det är ju bara en del av dem som är avskrivna eller på annat sätt refererade här ovan.)

Jag har då kommit fram till nedanstående. Först står datum och vilka härad som tinget omfattade (tingsplats inom parentes). Därunder i vilka domböcker målen finns (TB = häradsrättens dombok, som finns i Tanums, Bullarens m.fl. häradsrätt på landsarkivet; GH = Göta hovrätt/advokatfiskalen, d.v.s. de s.k. renovationerna). Sist (inom parentes) står de av dig angivna sidnumren.

1687-03-07 Vätte och Tanum (Vik)
TB AIa:7, sid. 53, § 46
GH EVIIaaah:29, AD-bild 130 [sidnummer saknas], § 45
(s 3)

1690-02-18 Tanum och Vätte (Hede)
TB AIa:7, sid. 180, § 13
GH EVIIaaah:30, AD-bild 135 [sidnummer saknas], § 13
(s 5)

1691
(s 12)

1699-10-24 Vätte (Vik)
TB AIa:7, sid. 535, § 14
GH EVIIaaah:33, AD-bild 217 [sidnummer saknas], § 14
(s 26)

1700
(s 14)

1702
(s 7)

1704
(s 7)

1705-10-18 Vätte (Vik)
TB AIa:10, sid. 498, § 14 [skrivet med blyerts i efterhand]
GH EVIIaaba:167, sid. 215, § [onumrerat]
(s 28)

1710-05-02 Vätte (Vik)
TB AIa:12, sid. 33, § 14 [skrivet med blyerts i efterhand]
GH EVIIaaba:327, sid. 36, § 14
(s 15, 30)

1713-06-02 Vätte (Vik)
TB AIa:12, sid. 418, § 12 [skrivet med blyerts i efterhand]
GH EVIIaaba:423, sid. 70, § [onumrerat]
(s 23)

1714-01-19 Vätte (Vik)
TB AIa:12, sid. 460, § 15-17 [skrivet med blyerts i efterhand]
GH EVIIaaba:455, sid. [10-11], § [de målen saknas]
(s 7)

Några frågor:

Vad är det för sidnummer du anger? Det är som synes inte domböckernas.

Några år har du bara angivit sidnummer, inget paragrafnummer. Vilka mål gäller det? Ting och paragraf (alltså också vilket ting/datum - det är tre ting varje år)?

1710 har du angivit en paragraf, men två sidnummer. Det borde alltså vara två saker det året. Vilken är den andra?

(Ändrat av kontoinnehavaren den 18 februari 2013 kl. 12.19.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13617) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Måndag den 18 februari 2013 kl. 13.06
Sidnumren hämvisar till Aina Andres avskrifter.
1702: 10-11 febr i Vik, par. 19
1700: 8-9 okt i Vik, par 3
1710: 2-3 maj i Vik, par 14
1710: 3-5 okt i Vik, par. 14
1691: 28 okt i Vik, par 28, 29
1699: 23-25 okt i Vik, par. 14. Här nämns Joen Eriksson från Kampetorp med sina systrar.
År 1705 (se ovan) finns en Sal Hans Eriksson i Blåskog. Jag undrar om han är släkt med Joen Eriksson som är gift med Dordi Knutsdotter. Dordi är dotter till Knud Kristensson och Gunilla Larsdotter.
Tack för all hjälp.
Hälsningar Inger
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13619) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 18 februari 2013 kl. 14.08
Och 1704? :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13620) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Måndag den 18 februari 2013 kl. 14.26
Den hoppade jag över då den inte var så intressant.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13622) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 18 februari 2013 kl. 18.14
Då har jag hittat de övriga målen, och så här ser då den kompletta listan ut:

1687-03-07 Vätte och Tanum (Vik)
TB AIa:7, sid. 53, § 46
GH EVIIaaah:29, AD-bild 130 [sidnummer saknas], § 45
(s 3)

1690-02-18 Tanum och Vätte (Hede)
TB AIa:7, sid. 180, § 13
GH EVIIaaah:30, AD-bild 135 [sidnummer saknas], § 13
(s 5)

1691-10-26 Tanum och Vätte (Vik)
TB AIa:7, sid. 267, § 28-29
GH EVIIaaah:30, AD-bild 309 [sidnummer saknas], § 28-29
(s 12)

1699-10-24 Vätte (Vik)
TB AIa:7, sid. 535, § 14
GH EVIIaaah:33, AD-bild 217 [sidnummer saknas], § 14
(s 26)

1700-10-08 Vätte (Vik)
TB AIa:8, sid. 20/AD-bild 1030, § 3 [del av målet saknas p.g.a. skada]
GH EVIIaaah:33, AD-bild 385 [sidnummer saknas], § 3
(s 14)

1702-02-11 Vätte (Vik)
TB AIa:10 [vintertinget 1702 saknas]
GH EVIIaaba:70, AD-bild 150 [sidnummer saknas], § 19
(s 7)

1705-10-18 Vätte (Vik)
TB AIa:10, sid. 498, § 14 [skrivet med blyerts i efterhand]
GH EVIIaaba:167, sid. 215, § [onumrerat]
(s 28)

1710-05-02 Vätte (Vik)
TB AIa:12, sid. 33, § 14 [skrivet med blyerts i efterhand]
GH EVIIaaba:327, sid. 36, § 14
(s 15)

1710-10-04 Vätte (Vik)
TB AIa:12, sid. 59, § 14 [skrivet med blyerts i efterhand]
GH EVIIaaba:327, sid. 75, § 14
(s 30)

1713-06-02 Vätte (Vik)
TB AIa:12, sid. 418, § 12 [skrivet med blyerts i efterhand]
GH EVIIaaba:423, sid. 70, § [onumrerat]
(s 23)

1714-01-19 Vätte (Vik)
TB AIa:12, sid. 460, § 15-17 [skrivet med blyerts i efterhand]
GH EVIIaaba:455, sid. [10-11], § [de målen saknas]
(s 7)

Då återstår 'bara' att lusläsa de här fjorton målen och plocka ut alla fakta om släktskap och gårdar och pussla ihop det till något vettigt... :-)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13625) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Torsdag den 21 februari 2013 kl. 15.51
Då har jag pusslat ihop de släktupplysningar som finns i de här målen. (Det kom annat emellan; därav dröjsmålet.)

Jag kommenterar inte alla enskilda mål här, utan visar bara hur personerna hänger ihop. Men om något är oklart (om personer eller mål), så är det bara att fråga.

Nedanstående är alltså en sammanställning av uppgifterna i domböckerna, plus att jag har lagt till namnen på Olofs och Olofs hustrur som Lotta hittade i kyrkoböckerna.

NM Knut Christensson i Elsängen
1:a giftet
h. Anna Simonsdotter
s. Olof Knutsson d.ä.
    h. Åsa Trulsdotter (omg.m. NM Anders Swensson i Bovall)
    s. Knut Olofsson
    s. Simon Olofsson
    d. Anna Olofsdotter (g.m. Olof Esbiörnsson i Risängen)
    d. Christensa Olofsdotter
s. Olof Knutsson d.y.
    h. Olug
s. Christen Knutsson (d. före 26/10 1691)
    h. Hellwig Powelsdotter (i Fredrikshald 1691)
d. Marin Knutsdotter
2:a giftet
h. Gunnil Larsdotter (omg.m. Iwar Jörnsson, se nedan)
s. Hans Knutsson
d. Anna Knutsdotter
    m. Olof Jörnsson
d. Börta Knutsdotter (d. 1687-1690)
d. Ingrid Knutsdotter (d. 1687-1690)
d. Dordi Knutsdotter
    m. Jon Erichsson i Kampetorp (se nedan)

Iwar Jörnsson
h. Gunnil Larsdotter
d. Lisbet Iwarsdotter

Erich i Kampetorp
s. Jon Erichsson i Kampetorp
d. Åsa Erichsdotter (i Söle 1699)
d. Ingierd Erichsdotter (g.m. Juhl Mattisson i Kampetorp)
d. Ingrid Erichsdotter (på Nöddön 1699)
d. Marit Erichsdotter (g.m. Olof Biörnsson i Hjältsgård)
d. Anna Erichsdotter (g.m. Olof Ifwarsson i Grålös)

Om Jon och Hans Erichssöner är bröder framgår ju inte av dessa mål. Men i pantebrevet från 1701 (som nämns i målet 1705) framgår i varje fall att Hans hustru Karin Olsdotter har sålt odelsjord i Skånim. (19/2 1701, § 22 - GH EVIIaaba:36, AD-bild 410.)

En liten fråga till sist: Var har du funnit Knuts födelseår (1620)?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13739) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Inger Ødegård - Måndag den 18 mars 2013 kl. 09.34
Knud Kristenssons födelseår har jag hittat i Föreningen DIS, Disbyt, lagt in av Stig Carlsson i Strömstad och Leif Sanne i Kungshamn.

Tack för alla upplysningar jag har fått. Det har varit till stor hjälp.
Hälningar Inger
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post13745) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 18 mars 2013 kl. 15.14
Födelseåret 1620 skulle jag sätta ett stort frågetecken för innan jag har sett någon källangivelse (och källor anges inte i Disbyt).

Kyrkoboken börjar 1693 här. Det finns alltså ingen födelsebok 1620, och ingen dödbok 1681 (där åldern skulle ha kunnat anges).

Möjligen kan hans ålder ha uppgivits inför tinget vid något tillfälle, men det återstår att se.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post18311) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Johan Wikrén - Torsdag den 08 augusti 2019 kl. 00.23
Hej!
Jag har också brottats med en del domprotokoll...

Oluf Knutsson d.y.s hustru Olug vill jag ha till Rasmusdotter
Hans Knutsson gifte sig med Ingri Rasmusdotter (syster till Olug)
Egentligen är detta bara indicier, men högst sannolika; Källa på det: Jag har inte själv läst orginalkällan, men AAs avskrift av Domboken i Norrvikens fögderi, Wette härad, 1702-02-10 i Vik,§7:

Saken gäller ett arvsskifte och tillhörande tvist med avlidne majoren Anders Bildt och dennes hustrum om gården Stare. (Utdrag)
Rasmus Anderssons i Stare arvingar: styvsonen Sören Olufsson och OLOF KNUTSSON och HANS KNUTSSON som äga hans köttsliga döttrar...där arvingarna vinner Stare
Rasmus hade dött i Stare och begravdes 1696-02-16 81 år gammal
Jag menar det är hans hustru som är kvinnan med namnet Mallena som begravs 1698-09-25. Mallenas första man Oluf måste ha dött ung och Rasmus slog till på den unga änkan (med sonen född omkr 1652) och därmed blivit styvfar. Förutom att hon är den enda i lämplig ålder (att både vara gift med Rasmus och mor till Sören och döttrarna) som dör i Stare och att bägge nämns utan efternamn i dödsboken, bara det självklara "Rasmus och Mallena i Stare" typ, har jag två ledtrådar till att Mallena är Rasmus hustru nedan...
Hur kopplar jag dessa Knutssöner till tråden ovan?

Vad gäller Oluf och Olug:
Att Olufs fru hette Olug framgår ju av födelseböckerna för barnen, förutom de två barn som nämns ovan fanns Mari född 1697-12-05 (RA Skee kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13475/C/1 (1693-1725), bildid: C0042125_00035, sida 49) och Malena (se ovan - MORMOR!) född 1701-03-17 (RA Skee kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/GLA/13475/C/1 (1693-1725), bildid: C0042125_00051, sida 79)
Styvbrodern Sören Olufsson har f.ö. också en dotter Malena (saknas i födelseboken, men kommer från Stare när hon gifter sig i Skee 1725-02-07 med nämndemannen Gunnar Jönsson från Daftö)
Alla barnen utom Malena har faddrar i Stare; Christens "Sören i Stare" är förmodligen Olugs styvbror Sören Olufsson och Annas "Anna i Stare" Sörens hustru Anna Björnsdotter (Sören och Anna dör i Stare och begravs samma dag 1719-11-30)
Barnen föddes i Elsängen, men jag vill hävda att de flyttade till Stare efter domslutet ovan
Änkan Olug Rasmusdotter 70 år dog i Stare och begravdes 1733-01-14
Jag vill hävda att den Ola 54 år som dog i Stare och begravdes redan 1717-01-27 är vår Olof (med samma resonemang som "Rasums och Mallena" ovan

Vad gäller Hans och Ingri är det lite tunnare, bl.a. har jag inte hittat några barn till dem, men:
Att syskonpar från olika familjer gifte sig var inte ovanligt,
"En vacker rederlig man" Hans 48 år dör i Elsängen och begravs 1716-12-09 (vår Hans var ju kyrkvärd och den noteringen i dödboken får man inte hursomhelst;-))
Änkan Ingri Rasmusdotter 68 år dör i Elsängen och begravs 1727-06-04

Källor där inget annat anges är Släktdata.

Mycket troligt, eller lösa indicier?

/Johan
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)