Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Svenneby   >  
Rasmus Olsson i Tyfta (1600-talet) och hans släkt
Det första inlägget gjordes ursprungligen under Kville: Maja Carolina Nilsdotter, född 1833.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post14691) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Onsdag den 29 januari 2014 kl. 05.18
Hej Christina och Jörgen! Har hittat ett par mål där Rörvik ingår.Kanske skulle jag lagt in detta under Svenneby.

Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:19 (1725-1728) Bild 2130 / sid 523. Ting 1726 den 21 octobris å rätta och wanliga tingsstället å gästgifwaregården i Rabbalshee.
No 31.Samtel. Rasmus Olufssons Barn och arfwingar af förra och senare giftet nembln äldsta sonen Oluf Rasmussons sonebarn Jon på Swänneby, Oluf på Hällesåhs och Karin, samt deras faster enkan Kierstin Olufsdotter på Tyfta, Marin Olufsdotters man Nils Asmundsson på Hahla och Anna Olufsdotters man Johannes Knutsson på Hwalebymarken, andra dotteren Karins barn Oluf Andersson på Skiärperöds ödegård och Anna Andersdotter, Tore Jönssons på Uhlene hustru, samt 3die dotteren Dordijs barn, Oluf Gunnarsson på Rörwijk, Anders Gunnarssons barn på Löska och Annas, Christen Mattsson på Öhn, af senare giftet Torgier Rasmusson på Helpesten på egna och des hemmawarande Broders Anders Rasmussons wägnar hade till detta Tinget sig til answer inkalla låtit Oluf Hansson på Wahlön boendes, på det Rätten måtte påläggia honom återlösa den fierdingen uti odels och rusthåldshemmanet Tyfta uti Swänneby sockn belägit, som deras Rasmus Olufsson af hans faders farfader Matts Hansson Ao 1656 dn 9 junii för 50 rdr Species sig tilpantadt, emedan de nu eij längre äro sinnande wid samma pant förblifwa. Häremot til at swara infant sig Oluf Hansson och kunde wäl intet förneka at återläggia summan och infrija des odel, men hittills hållit sådant förbruukeliget, emedan bruket är helt och hållet til huus och giärdes gårdar ruinerat, samt ihopslaget med de få nederrutna huusen, med den öfriga deras fierding, så snart de nu efter huusesyns förordningen lämna fierdingen förswarligen och wälbygd, är han …at läggia penningarna tilbakers.
Resolutio. Aldenstund TingsRätten befinner, det denna omtwistade fierdingen odelsjord uti rusthåldshemmanet Tyfta, är under förpantning åkrar uti ett ganska slät tilstånd råkat, så at odelsägarna icke kan påläggias återgifwa fulla pantepenningar af 50 rdr Species, innan som bruket efter huusesyns ordningen blifwa så godt, både till huus ock bebrukande, som det wara bör; Altså förordnas Länsman uti häradet Wälaktadt Oluf Holmquist, tillika med Nämndeman Hans Olufsson på Ytterby och Angrim Jakobsson på Öhn, at förfoga sig dit och öfwer fierdingens tilstånd uprätta en noga beskrifning och werdering, hwarefter de alla återigien, så framt de emedler tijd icke å sämjas kunna sig wid Rätten inställa, då de detta twistemåhlet et ändteliget slut skola förwänta.
…………………………………
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:19 (1725-1728) Bild 2480 / sid 593. Olof Hansson på Hwalön tilltalade samtel Oluf Rasmussons efterlemnade barn och arfwingar för ett contracts ändrande, som de wid sidsta tinget, med honom om des 1/4del odalsjords återbördande uti Tyfta således ingådt: at han utaf pantepenningarna 50 rdr species skal til dem betala 40 ock för huserötan innehålla monderingen ock resten 10 specie, ock som de tänkia sådant återkalla, så wäl som at de icke wilia efterkomma deras lofwen? at lemna honom deras ägande 1/4dehl uti Tyfta, uppå pant emot 50 rdr courent, så påstår han det måtte de af TingsRätten blifwa pålagda sådant fulgiöra. Uppå bemte Oluf Rasmussons arfwingars wägnar comparerade sonesonen Torgier Rasmusson på Hielpesten, dottersonen Oluf Gunnarsson på Rörwijk, sonesonen Jon Olufsson på Swänneby, Nils Asmundsson på Hala, enkan Kierstin Olufsdotter på Tyfta och Oluf Anderssons hustru på Skiärperöds ödegård Elsa Olufsdotter, alla uppå egna ock des hemmawarande släktingars wägnar, hwilka icke kunde förneka sig at hafwa således contraherat, som kiäranden föregifwet; Men som han begiärdt deras 1/4dehl odalsjord i Tyfta på kiöp eller ock på lång pantedag, som deras släkt des 1/4dehl tilförne innehaft, kunde de dertil intet samtyckia, utan tilböd honom i stället 16 elr 20 åhrs pantedag, hwarföre han skolat biudit dem mindre penningar än deras contract innehölt, hwilket kiäranden Oluf Hansson aldeles nekade, och de eij elr med skiähl, honom det öfwerbewisa kunde.Lijkaledes anmälte sig soken skräddaren Swännung Johansson från Ytterby ock emot denna förlijkningen, med den senare elr odalsfierdingen uti Tyfta aldeles protesterade, emedan han såsom en odels ock bördeman dertil aldrig sitt samtycke lämnat, gifwandes tingsrätten tillkiänna det föreskrefne arfwingar och odalsägarna äfwenwähl med honom contraherat ock försäckrat at han denna omtwistade 1/4dehl uti Tyfta för lijka summa af 50 rdr courent på kiöp bekomma skulle, hwilket han nu enständigt påstår skie måtte, ock deras första contract dermed tilintet blifwa förklarat, som Oluf Hansson förmente bör oryggeln stånda, ock han hafwa hemt bekomma, emedan? ingen sig der sammastädes uppå 1/4dehl föda ock underhålla kan, föregifwandes til slut sig wara sinnad, at antingen behålla hela hemmanet, eller ock taga odalspenningar för des ägande fierdedehl som han skolat återbördat. Sedan ock då parterna länge med hwarandra stridiga warit, ock detta närmare öwerwägat, stadnade de uti föliande förlijkning: Att Skräddaren Swännung Johansson uti Ytterby påtaga sig gifwa Oluf Hansson på Hwalön för sin ock sina syskons odalsrätt uti pantefierdingen i Tyfta 30 rdr courent hwilka förstkommande höst ock Tomasmässotijden skola betalta blifwa, ock Oluf Hansson deremot hålla honom för sina syskons klander frij ock skadeslös. Sedermera efter denna förening öfwerenskommo Swänning Johansson med des medarfwingar ock parterna? hafwa .. af samma fierdedehl at han sedan Oluf Hanssons 30 rdr äro betalta, skal efter handen gifwa dem 20 rdr courent, ock nu jämwäl på Tingsbordet lefwererade 50 rdr courent, hwaraf sahl Oluf Rasmussons barn och arfwingar bekommo 35 dlr 15/: smt som löper på hwarie systerlåtten 6 dlr 24 /: ock på Oluf Hansson på Hwalön ock des syster efter Jiärtrud Jönsdotter hwardera 27/: smt, … ock Karin Rasmusddöttrars barn, Oluf Gunnarsson och Nils Halfwårdsson hwardera 2 dlr 24/: smt, Torgier Rasmusson i Hielpesten des broderlått 16 dlr 29/: smt, ock lämnades den bortawarande broderen Anders Rasmussons andehl 16 dlr 29/: til honom under häradshöfdingens försegling. Hwaremot de alla på honom transportera ock odalssälia, deras ägande odalsfierding uti Tyfta, så at han nu mera skal bekomma 1/2a hemmanet Tyfta med den derföre löpande monderingen, emot öfwerskrefne 100 rdr courent, at det samma med alla tilliggande förmåner uti sådant stånd, som det nu förtijden befinnes, nyttia ock bruka, för des igänfångna odahl ock ägendom, nu ock til ewärdeliga tijder. Hwilket alt efter deras anständiga begiäran til säckerheet ock efterrättelse ad protocollum fördes.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16831) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 29 september 2016 kl. 06.09
Försöker reda ut släktskapet i ovanstående två mål, inte lätt!!

Börjar med det jag tror är lättast.
Gertrud Jönsdotter i Valön var gift 2 gångar. Med förste maken Olof Hansson hade hon
dottern Barbro Olofsdotter, gift med Asgud Stensson och de var barnlösa.
Dottern Ragnilla Olsdotter, som hade två barn Barbro Hansdotter gift med Mattis Olsson i Svenneby och Olof Hansson, gift 2 ggr. Olof Hansson bodde han på Köpmansbacken,Valön Ulvekärr och Hogslätt och har han varit klockare???
Men borde inte Gertrud och Olof haft ännu en dotter, mor till Maren Tollesdotter och gift med Tolle Tolfsson i Kregga? Maren är ju halvsysterdotter till Jon Olsson i Svenneby enligt ett annat mål.

Gertrud och Olof Rasmusson fick 1 son och 3 döttrar. Olof Olsson, som hade 3 barn: Jon Olsson i Svenneby, Olof Olsson på Hällesås och Valön och ogifta Karin(Karin gifte sig o flyttade till Norge i annat mål).
Gertruds och Olofs döttrar var Marin Olsdotter gift med Nils Asmundsson i Hala Bottna, Kerstin i Tyfta gift med...Juhl i Tyfta?, och Anna i Skogby gift med Johannes Knutsson. Anna o Johannes kom också till Wahlebymarken och sonen Swennung Johansson tog hand om dem i Tyfta i 15 år(i annat mål). Har jag tänkt rätt så här långt? Jag är släkt i rakt nedstigande led med både Barbro Hansdotter o hennes bror Olof, samt Maren Tollessons syster Börta...kanske blir det mera:-)

När det gäller Rasmus Olsson i Tyfta, far till Olof Rasmusson var gift två gånger.
Med första hustrun fick han Olof Rasmusson och med andra Torger och Anders Rasmussöner i Hjälpedsten.

Olof Rasmusson och hans andra? hustru hade barnen:
Rasmus Olofsson far till Torger Rasmusson och Anders Rasmusson.
Kerstin Olofsdotter på Tyfta(var det hon som sedan kom till Ulvekärr?),
andra dottern Karin Olofsdotter, som hade barnen Olof Andersson på Skärperöd+Anna Andersdotter Tore Jönssons på Ullene hustru. Denne Olof Andersson hade hustrun Elsa Olsdotter..från Skärperöd i Svenneby? Fanns en Olof Andersson på Skärperöd i Bottna, som hade dottern Elsa Olsdotter, men får det inte riktigt att stämma där.
Tredje dottern Dordi Olofsdotter, som hade barnen Olof Gunnarsson i Rörvik, Anders Gunnarsson i Löska, Annas Christen Mattsson på Ön.

Är jag helt ute och seglar??
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16860) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 22 oktober 2016 kl. 03.15
Jag har startat en diskussion om Gjertrud Jonsdotter på Valö.

Hennes andre man var Ola Rasmusson, så den grenen av Rasmus Olssons ättlingar (alltså hans son Ola och dennes barn och barnbarn) utreds där.

Övriga barn efter Rasmus får jag återkomma till här senare.

Svennung Johannesson har f.ö. också fått en egen diskussion, alltså han som löste in övriga arvingars jord i Tufta.
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)