Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Bottna   >  
Jöns Mattisson på Bottna Östergård (1600-talet) och hans släkt
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16204) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 22 januari 2016 kl. 15.41
Jöns Mattisson ägde och brukade halva Bottna Östergård.

I mantalslängden 1698 finns två bönder/hushåll på Östergården, Jöns och Erik. Jöns har hustru och en son, båda namnlösa. 1699 saknas mantalslängd. 1700 är Jöns "under barnen", och på nästa rad kommer Oluf med hustru.

Sonen Ola har alltså tagit över gården, och fadern (och även modern, om hon fortfarande lever, men hon nämns inte) har alltså blivit överårig och hamnat "under barnen", d.v.s. försvinner ur mantalslängden, liksom underåriga barn. Vid den här tiden togs endast de betalande med i längden.

I jordeboken 1697 har Jöns och Erik 3/8 mantal vardera (hela Östergården är alltså på 3/4). 1698 års jordebok finns inte på nätet. 1699 har Oluf tagit över Jönses 3/8. Men redan år 1700 finns där i stället Anders Jönsson.

Jöns har alltså lämnat över bruket till sonen Ola, som strax har lämnat det vidare till brodern Anders.

T.o.m. jordeboken 1702 står bara att bönderna har bygseln, men 1703 har det preciserats: Bönderna själva har 1 tunna, 10 sättingar och 2 skrull. Anders Jönssons syskon har 1 tunna, 1 sätting och 2 skrull. Det går 4 skrull på en sätting, och 12 sättingar på 1 tunna. Hela gården är alltså på 3 tunnor. (I Båhus Arkivguide förklaras vad tunna, sätting och skrull samt bygsel är för något.)

Med "bönderna själva" avses alltså Anders och Erik. Eftersom Erik har halva gården, så har han 1 tunna och 6 sättingar. Anders har alltså återstoden, 4 sättingar och 2 skrull - vilket tillsammans med hans syskons del också blir 1 tunna och 6 sättingar.

Vilka syskonen är framgår av domboken vid sommartinget 1704 när Anders löser ut dem ur gården (Göta hovrätt EVIIaaba:135, s. 129, första målet den 10 maj):

· Mattis Jönsson i Fredrikshald.
· Ola Jönsson i Bottna.
· Ragnila Jönsdotter, gift med Ola Stensson i Svenneby (vars släkt diskuteras här: Asgud i Svenneby [1600-talet] och hans ättlingar).
· Anna Jönsdotter, gift med Jakob Jonsson i Kvillekärr.

Bröderna säljer 4 1/2 sätting vardera, och systrarna 2 sättingar och 1 kanna (alltså 2 1/4 sätting; kanna är det samma som skrull). Tillsammans med Anderses egen broderlott blir det alltså 1 1/2 tunna, d.v.s. halva Bottna Östergård.

I mantalslängd och jordebok står bara förnamnet. Att Jöns heter Mattisson framgår av generalmönsterrullorna, där också rusthållarna noteras. Bottna Östergård är nummer 69 vid Sotenäs kompani i de äldre rullorna. Fr.o.m. 1708 är det nummer 68.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post16205) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Fredag den 22 januari 2016 kl. 17.51
Hittat detta långa mål som jag försökt förkorta lite och som bör handlar om denna familj. Nog en del skrivfel.
.
Efter den högl: Kongl: Giöta rijkes hoffrätts bref af den 28 februarij nästförleden,...Nämndemän både från Kville och Sotenäs härader var närvarande och rättegången hölls i gården Bottna den 21 mars 1685.
Målet handlar om att Nils Jacobsson i Ånneröd Tossene blev dräpt av Mattis Jönsson från Svenneby. Dråpet skedde ”förledet åhr fierde påskedagh” hemma hos Nils i Ånneröd.
Jon Larsson från Håfweröd i Beffendahls socken kallades in som vittne. Han hade varit i Hunnebo strand och köpt salt och på väg hem gick han in på Anneröd. …
”Jöns Larsson sin eedh, bekienner så när han kom in suto de medh hwar sin bössa, på fånget, Nills för bordsändan, och Matts uth med, och woro dee tämelige druckne begge . Då sade den ene hans bössa är godh, och den andre sade lijka så: Togh så Mattis sin bössa at skiuta af bort åth dören; som då han fick henne ej? lååss?, förmedelst flintan war fallen från lååsen. Då sade Nills till Mattis; du äst? een lappare, och kan intet skiuta och togh der medh sin böössa och skiööt i taket; det dotteren Mari uthsleckte, och då woro dee begge så drukna, at dee eij knapt kunde ståå, och satt dee så och ordkastas, om hwilkensdera bössa bäst war, och som Nills mycket berömbde sin bössa, togh Mattis sin och kastade i gollfwet, då togh Jöns henne op, och lade af wägen? uppå wäggen, då hörde han dee ordkastas och kifwadhes om någon skulldh, som Nills war Mattis skylldigh”... De kivades om pengar och kvittning...
Då sade Nills till Mattis: Jagh qwittar intet, iagh skall betala digh efter handen der med war Mattis eij wäll tillfreds. och sade till Nills, skall iagh hafwa således för mitt, då swaradhe Nills: du har icke behof min ... at ...., iagh skall rätt wähl betala digh dee 5 mkr eller snart een mkr, då sade Nills till Mattis du äst rätt, een lättferdigh compan och såledhes har du sutit med din bössa i dag och du kunde intet rååka wäggen hon uthe med den, der medh swarade Mattis: willt du stå för henne, då swarade Nills, din lättfärdigh skallk, ment du iagh skall stå för henne, der medh togh Nills efter een knif på bordet, och welat slagit till Mattis, den togh Mari från honom, då togh han efter een sifer? i sparebohlet? och staak till Mattis medh wed ögnabrynet, der med togo dee i hwar andra, och Nills reste sigh fullt up emot Mattis och slogos så några taak? emot bordet och sängen, och höllt hwar andra i håret då togh Jöns och Mari dem isäär, som då eij? een gångh föllo till gollfwet och der med dee fick deem isäär, låto så länge och mundbruktes med hwar andra, der Mattis så satt, fick han see blodet på sigh efter det Nills hafwer stucket honom med Sifaren?, då sade han du har skuurit migh, det fanen for i digh, då sade Jöns, Mattis gifwer edher tillfreds: I hafwa stött eder på sängee stollpen, och togh så een lijnhett och torkade honom blodet af, der med kastade Mattis sigh på bänken hoos Nills, som då satt på bänken, då swaradhe Nills: Sitt up och drick, .. du äst fastandes, äst du een braa karl och nu du äst druken är du een lättfärdigh cumpan, och bad Nills dricka medh sigh, och sade han will bewijsa honom ähra, och will du icke dricka med mig då sade Mattis, det ser wigh, w.. han nu fådt, leija af digh då satt allt Jöns emillan dem, der medh wille Jöns gåå, och bad Mattis föllgia sigh, och der medh mundkifwas dee för illa, och bad intet annat ähn diefwulen skulle besittia den, och fick så Jöns intet gått för Nillses dotter, Mari, och der med undsade? hwar andra på lifwet, då sade Jöns till Mattis: Kom och låt oss gå, her är ..., dem wille wij gå till Skutebacken och opdricka, och togh dee medh hatt, handskar och bössa och satte på Mattis, då sade han, at han skulle betala Nills een annan gång der medh fick Jöns Mattis med sigh på dören, och gick så Jöns fram och tackade Nills och bad honom läggia sigh, och gick så uth, der medh kom Nills uth och sade: Hwar är den lättfärdige companen, undsadhe han migh, diefwulen skall besittia honom, der medh fick Jöns i Nills och welat fört honom in igen, då ropte Nills, kiera Jöns och bror: låt migh pissa. Då stogh Mari och höllt i sin faders arm, och Mattis war gått litet op i kringh een wägh, der medh gick Jöns till Mattis och bad han skulle förwaara hans bössa, och der medh fick han Jöns bössa stogh och Jöns wände? sitt wa.., och Mattis stogh still Nills och då dee så mundskiftades, staak Mattis Nills för wenstra bröstet, så diupt at hiertat syntes, i hålet och Mattis löp. Då ropade Mattis på Jöns och sade, Iagh siuter digh till witne, och stogh då Nills och tallte och sade, see hwilken lättfärdigh hundh, der medh löp blodhet honom igenom munnen och nääsan, och så såg han neder, och tallte intet meera, och wiste Jöns intet annat, ähn Mattis waar sin koos. Då kom han igen, och welat taga bössan, det Jöns honom wäghradhe, der medh togh dee Nills och bar honom in, som war Jöns och Mari, och Mattis flydde allt det han kunde, och Jöns badh honom gå, medh det han giort, då han giort allt för mycket.
Åter inkalladhes Jöns och tillspordes om han eij weet hwad ord dee tallte sigh emillan, då Mattis staak Nills, då bekienner han weet eij annat huru, ähn Mattis ropte Jöns till witne, ähn det Mattis slogh Nills i bänken medh bara näfwar, och detta war så pass som een timme för sohle gladningen, der medh gick Jöns och förkunnade detta i nästa gårdarne, och mera weet eij Jöns at bekienna. Her medh framkom Mattis hustru Barbro Ellertsdotter, som nyss för haft bröllop med Mattis 20de dagh juhl föruth. Hwilken med gråtande tårar, iemte sin swärfader Jöns Mattisson och swärmoder Börta Nillsdotter, hwillka med många tårar beklagade denne deras sons olyckeliga gärning. Sampt bediandhe den Högh.Kongl: hofrätten willa för guds skulld förskona denne deras sons lijf, sampt gifwandes tilkiänna huru som dee nu för någon tijdh sedan, i dagh een månad sedan misst sin yngre son Nills Jönsson twenne till med honom blef alla tree på een bååt, och rodde emot een is der medh trillade båten om, Inlade så Mattis hustru Barbro een skrift, hwar i förmäles, dee förnögiat alle Nillses barn måålsägande saak, som de sielfwa underskrefwet. Sonen Jacob Nilsson på Lagerwigen, Dordi Nillsdotter som nu bor i Fragne, Mari Nillsdotter är förrest sedan åth Hall, Anna Nillsdotter föllgde med broderen till Lagerwigen, Margrita Nillsdotter i Uthby. Till witne Oluf Andersson på Skutebacken, Nills Asgudsson på Skutebacken, hwar i dee bekienna gifwa dem frij för sigh, och alle sine, så wäll uthan rijkes som innan rijkes, af dato den 30 octob: Anno 1684.

Tillspordes hwar Mattis nu är wistandes, då sade dee han är wed på Fredricksstadh, eller på Hallen, som och een tijdh oppehållit sigh i Drammen, och bekiände för 14 dagar sedan fådt budskap ifrån honom; hwilken alla tijder omligger? sine förälldrar som swärföräldrar at må få freed, och dee giöra sin högst flijt, at söökia för honom hoos den högh Kongl. Hofrätten.Tunge, Stångenäs, Sörbygdens och Sotenäs häradsrätt AIa:2 (1681-1685) Bild 300 / sid 433.

Jag har letat men inte kunnat hitta något mera i domböckerna om denna gärning .... inte än:-)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 22 januari 2016 kl. 18.14.)

(Ändrat av kontoinnehavaren den 22 januari 2016 kl. 18.16.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)