Forskningstips      ·     Diskussionsöversikt      ·     Sök      ·     Användarkonto
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Bottna   >  
Nämndemannen Erik Jonsson i Bottna och hans släkt
Det första inlägget nedan är hitflyttat från Kville: Nämndeman Jon Larsson, Lycke.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17622) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Torsdag den 16 november 2017 kl. 16.38
Nog fel, men en fundering..
Nämndeman Erik Jonsson hade en syster hustru Marie Jönsson/Jonsson i Wrangstad...Hustru till vem? I 1709 år mantalsläng Vrångstad finns en Gude och en Jöns med hustru. Men den Jöns Andersson, som senare flyttade till Svenneby hade väl hustrun Marin Olsdotter, syster till nämndemannen Eriks andra hustru Carin..
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:263 (1708-1708) Bild 200 / sid 23. No 17.
I lijka måtto förekommo Sahl. Erik Jacobssons i Bottna barnebarn, af hwilka nämbdeman ERICK JÖNSSON I BOTTNA Å EGEN OCH DESS SYSTER MARI JÖNSDOTTERS i Wrangstadh wägnar till känna gaf at han och dess syster hustru Mari Jönsdotter i Wrangstadh mot undfången 6 .. smt hafwer till Johannes i Saxewaldh odelssåldh 3 tunnor skyldh uti Kalsängen, som deras samma odell efter deras sahl moder Jöranna Ericksdotter.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17624) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 17 november 2017 kl. 00.46
Hustru kan också användas som titel på en enka; det har jag sett många exempel på. Mannen behöver alltså inte fortfarande leva för att en kvinna ska kallas hustru; det visar m.a.o. bara att hon inte är piga, som också en gammal kvinna kan kallas om hon aldrig varit gift.

På Vrangstad Nedegård (också kallat Prästenkesätet, men i mantalslängderna vanligen bara Vrangstad) finns t.o.m. 1701 Ola (som i jordeboken har 1/3 av gården) och Jöns (som har 2/3). 1702 saknas mantalslängd. 1703 är Marin där i stället för Ola; hon har noteringen "under barnen", och på nästa rad kommer den ogifte Gude. Gude heter Olsson, det framgår vid vintertinget 1711 (§ 7, s. 6) då hans hustru Catrina Olsdotter stäms av sin halvsysters man Johannes Hansson i Hunstad. Gude är alltså son till Ola i Vrangstad, och Marin är hans mor och Olas enka.

Jöns heter mycket riktigt Andersson och hans hustru är dotter till Ola Andersson och Marta Carlsdotter på Skutebacken. Samma svärföräldrar har också Erik Jonsson och Erik Jönsson, båda i Bottna. Det framgår vid vintertinget 1704 (s. 50-51, tre mål som börjar på de sidorna; AID v307672.b300.s51), när Jöns först återbetalar det lån svärföräldrarna fått av Ola Nilsson med odelsjord i Svenneby [Storegård] som pant, och sedan löser ut sina svågrars andelar i jorden. Olsdöttrarnas förnamn står dock inte här.

Den andra gården i Vrangstad är Kronegården. Den brukas vid den här tiden av Halvord. Han heter Andersson och är gift med Kjerstin Nilsdotter; det framgår när de köper 6 sättingar i gården (av bl.a. Erik Jonsson och hans släktingar) vid vintertinget 1699 (§ 28, Hovrättens ex.; AID v49308.b158).

Summa summarum: Den enda tänkbara hustru Marin Jonsdotter i Vrangstad vid den här tiden är Gude Olssons mor, enka efter Ola på Vrangstad Nedegård.

Jag kan tillägga att Jöns aldrig flyttade till Svenneby. Han bara ägde jorden och var en av rusthållarna för Storegården. 1723 sålde han jorden och sin del av rusthållet till svågern Erik Jönsson (enligt uppgift i GMR 1725).

Var har du sett att Jönses hustru heter Marin och att Erik Jonsson var gift två gånger?

(Ändrat av kontoinnehavaren den 17 november 2017 kl. 12.31.)
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17626) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Birgitta d'Aubigné - Fredag den 17 november 2017 kl. 07.03
Det finns många mål med Erik Jonsson. !!

Marins namn hittade jag här:
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAABA:103 (1703-1703) Bild 600 / sid 113
S.d. förekom nembdeman Erik Jonsson i Bottna begiärandes på sin hustrus Carin Olsdotters wägnar, så ok uppå sin hustrus systrars Berta Olsdotter och MARIN wägnar bäggie gifta, den förre med Erik Jönsson i Bottna och den senare med Jöns Andersson i Wrangstadh, uppwijsandes ett tingsrättens resolution d 9 maij 1702 hans sahl. swärfader sahl Oluf Andersson i Skutebacken. Hafwer til Oluf Nilsson i Swänneby förstärkt 76 dlr courent, på .. sättingar skylld uti Swänneby i Swänneby socken mäktandes nu eij länger Oluf Nilsson samma bruuk widhmakt hålla....

Jag tror att Kerstin Jönsdotter var nämndeman Erik Jonssons första hustru. Erik och Kerstin bör ha fått sonen Jon Eriksson, som i sin tur fick sonen Jon Jonsson.
Med andra hustrun Carin Olsdotter fick Erik dotter Cherstin Eriksdotter(som gifte sig med Tolf Fredriksson i Gisslegärde och fick flera barn).

Stödjer mig på följande mål.
Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:29 (1686-1688) Bild 268. Ting 1688 d 11 och 12 octob: No 2. Erik Jonsson i Bottna på sin sohn Jon Erikssons wägnar, som han afladt med sin förra hustru KIERSTIN JÖNSDOTTER, så och dess swåger Erik Jönsson i Bottna blefwo förlikte med swågeren Johan Swennungsson i Saxewalldh och dess hustru Barbro Jönsdotter, att gifwa berörde Johannes för dess arfwelott i pantte och odellsjorden Östergården Bottna i dito socken 16 rdr courant, hällften nu strax att betahla, och resten dhee 8 rdr i nästkommande Michaelis 1689 och dhet på lijka willkohr som dheras förfäder hafwa sig tillpanttadt.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:29 (1686-1688) Bild 268. Ting 1688 dn 11 och 12 octob: No 5. Sahl Jöns Gunnarssons arfwingar i Bottna, här för Rätten tillstädes nembln sonen Erik Jönsson i Bottna, döttrarne Barbro och Ragnilla Jönsdöttrar, så ock den aflijdna dotter Kierstin Jönsdotters sohn Jon Ericksson, bekiände att hafwa till kiöps öfwerdragit Pehr Andersson i Sundahl, som äger deras fahrsyster Anna Gunnarsdotter, och är een arfwinge af samma odell, dehras odells arfejordh sex sättingar i Houga i Swenneby sockn för fembton dahl silfwermynt, ...seligen föllja för sigh och dess arfwingar.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:30 (1689-1691) Bild 24.
Ting 1689 den25-27 februarij
8. Sahl Oluf Gunnarsson på Ödegårdens arfwingar, sohnen Oluf Ollsson i Yllene, Mågen Per Andersson i Mellerödh, som äger Börtta, änn mågen Anders Olsson i Skougby som äger Dordi, hafwa här för Rätten instämbt några dheras syskonebarn släcktingar att bekiänna dheras sanningh om icke förberörde dheras aaflijdna fader Oluf Gunnarsson dem förnögdt och betahlt 14: skylldh dehras odell i Yllene, hwilka woro , Hans Gunnarsson på Hieltegården, Hans Bryngelsson i Twetane för dess 2ne Söner Oluf och Nills, Jon Olsson i Uthgårdh på sin hustrus Börtta Gunnarsdotters, så ock Nills på Blankenborg wägnar, som fullkombligen tillstå att hafwa af sahl: Oluf Gunnarsson fådt 6..: Silfwermt: för hwaar sättingh, och belöper Siuttio Twå dahlr silfwermynt änn dher till siu tunnor korn, som dessa Oluf Gunnarssons arfwingar ytterligare? uthlofwadt, men ännu icke betahlte; Nämbdemannen Erick i Bottna framträdde medh 2ne Pergaments och Odellsbref angående denna ..dh, berättandes HURU DES SWÄRFADER SAHL: JÖNS GUNNARSSON haar på dem samma, dessas Bästefader Gunnar i Yllene../en summa/lånt, dem han åthskillige gånger kräft hoos dess arfwingar, begiärandes segvestration på dhee utlofwade siu tunnor korn till han får sin betahlningh, hwilket Rätten samtyckte skohla skee, inn till han blifwer förnögdh.

Det fanns ju två Erik Jönsson/Jonsson vid denna tid, men Erik Jönsson bör ha varit svåger till nämndemannen Erik Jonsson. Har en del funderingar om Nämndemannens släkt, verkar ingifta här och där...
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post17628) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 17 november 2017 kl. 23.34
Erik i Bottna står med bland nämndemännen i domboken för första gången vid vintertinget 1684, men det står inget där eller vid höstetinget 1683 om att han blivit vald. Han efterträdde Halvord i Ulene, som saknas vid de två sista tingen 1683.

Eriks förste svärfar Jöns Gunnarsson dog 1672, i vart fall hölls det skifte efter honom på nyårsafton det året, enligt domboken vid höstetinget 1683 (§ 5, hovrättens ex., AID v49290.b128).

Där framgår också att hans hustru heter Sigrid Nilsdotter. Hon gifte sedan om sig med Gude Jonsson, som dog barnlös (skifte den 24/3 1679).

Gude är bror till Erik. Sigrid gifte alltså om sig med sin dotters svåger - eller så var det Kjerstin som gifte sig med moderns svåger. Jag vet inte vem av dem som gifte sig först - det kanske var dubbelbröllop... :-)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)