Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Bottna   >  
Anders Svennungsson i Gislegärde och hans släkt
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post20465) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 22 januari 2023 kl. 18.43
Anders Svennungsson i Gislegärde var gift två gånger och har barn eller senare led bland ättlingarna som omnämns i flera diskussioner här i forumet. Han kan väl därför förtjäna en egen diskussion.

Första hustrun Anna Asmundsdotter dog omkring 1709 (hon är död enligt mantalslängden 1710). Anders gifte därefter om sig med Anna Gunnarsdotter.

När Anders dog är oklart. Det saknas mantalslängder 1711-1715. Jordeböcker finns de åren, men alla finns inte på nätet. 1713 står Anders fortfarande för bruket, men 1715 har sonen Hans tagit över. Anders behöver inte ha dött innan sonen tog över, men enligt GMR 1718 är han dock död (Sotenäs kompani n:r 60, s. 345; AID v48110.b180.s346).

De båda Annornas namn hittas (som så mycket annat :-)) i domboken. Asmundsdotters vid VT 1704 (inget §-n:r, s. 47 i hovrättens ren.; AID v307672.b280.s47). Och Gunnarsdotters vid VT 1732 (§ 7, s. 12; AID v278376.b80.s13).

Sonen Jöns Andersson köper 1722 ut sina syskon ur gården, som är halva Gislegärde, bestående av 2 tunnor skyld (HT 1722 § 52, s. 632; AID v278369.b3180.s633):

"Oluf Anderßon i Rödde å egne ock des hemmawarande Broders Hans Anderßons i Skiebbewall, Nämndemanen Beskiedelige Tålle Jakobßon i Hwalleby å egne ock des Swågers Joen Pärßons i Torsteröd, samt Jöns Anderßon i Gißlegiärde såsom Förmyndare så wäl för des half Broder Swening Anderßon, som des omyndiga Syskonebarns Anders Nillßons wägnar, alla arfftagander ock odels ägander till halfwa Skatte och Rusthålshem[manet] Gißlegiärde utj Qwille Härad ock Bottna Sockn beläget, tillstodo ock bekiände det de med deras ock deras hustrurs goda Ja ock samtycke hafwa såldt ock afhändt, som de ock härmedelst sällia ock afhända ifrån sig, deras hustrur, Barn och arfwingar, all deras odelsrätt ock dell utj samma Gißlegiärde, som består af 2 Tunnor Skyld, till Broderen ock Swågeren Jöens Anderßon utj Gißlegiärde boendes emot undfångne ock upburne 100 D:r Sm:t, som löper 4 D:r 5 öre för Settingen, ock på hwarie sambroder 13 D:r 24 öre ock syster halfdelen mindre, sampt på half Broderen 8 D:r 28 öre, emedan han efter deras berättelse icke mera äger än sin Broderdell uti 2/3 de:r effter Faderen, så ock på syskonebarnet 33 D:r 10 2/3 öre. Till förhögning åth äldsta Broderen för besittningz Rätten har han jämwäll gifwet 10 D:r, ock som han således Lagligen tillkommit föreskrifne halfwa Skatte och Rusthåldshemmanet Gißlegiärde, så kommer det samma med Huus, Jord, Åker, Äng, Skog, Marck och den därföre löpande Monderingen, att föllia honom, des hustru, Barn och arfwingar oklandrat och opåtallt att nyttia, bruka ock behålla såsom annan deras wällfångne odell ock ägendom, nu och till ewärdeliga tijder. Dock som det befinnes att utj detta kiöpet Interesserant:ne [?] omyndiga Barn Anders Nillßon, så förbehåller Tingz Rätten dem wid Myndiga åhren att giöra sina påminnelser wid detta Kiöpet, innom den tijd som Lag säger, ock alldeles förbiuder Kiöparen emedlertijd med deras delar Lagfara. Blifwandes således de Myndiga Sälliarnes delar upbiudne 1:a gången."

Anders Svennungssons barn är alltså:

Med Anna Asmundsdotter:
· Hans Andersson, som blev bonde i Skebevall i Bottna socken. Död omkring 1758, dödsdag står ej i bouppteckningen den 31/10 (Tanums m.fl. HR TB 8a:222; AID v65826.b227.s222). Gift två gånger, först med Marin Andersdotter och sedan med Anna Larsdotter.
· Ola Andersson, bonde i Rödde i Bottna socken. Gift två gånger, första hustruns namn är okänt, den andra heter Kjerstin Andersdotter.
· Jöns Andersson, som tog över fädernegården i Gislegärde. Död omkring 1736. Gift med Dordi Olsdotter.
· Ingeborg Andersdotter. Död omkring 1722 (död enl. mantalslängden 1723). Först gift med Svennung Fredriksson i Valeby i Bottna socken, därefter med nämndemannen Tolle Jakobsson.
· ... Andersdotter (med okänt förnamn), gift med Jon Persson i Tosteröd i Bottna socken.

Med Anna Gunnarsdotter:
· Svennung Andersson, bonde i Lushed i Kville socken. Född omkring 1713 (19 år vid VT 1732), död i juni 1753 enl. bouppteckningen den 8/4 1754 (Kville HR 1:35; AID v65700.b20.s35).

(Ändrat av kontoinnehavaren den 22 januari 2023 kl. 19.29.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)