Forskningstips     ·     Diskussionsöversikt     ·     Sök     ·     Användarkonto 
Arkivguiden   >   Arkivguidens Forum   >   Båhuslän (Bohuslän)   >   Tanum   >  
Christen Persson i Hud (omkr. 1692-1737) och hans släkt
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19646) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 25 september 2021 kl. 00.22
Christen Persson på Hud och/eller hans släkt omnämns i många diskussioner i forumet:

· Kville: Hans Larsson i Krokebräcke (1700-talet)

· Kville: Jöran Claesson (död 1784) och Börta Larsdotter, Norra Solberg

· Kville: Per Andersson (född ca 1730), Könnestorp Ödegård

· Kville: Nämndeman Bryngel Persson i Solhem (död 1746) och hans släkt

· Kville: Oliana Jonsdotter i Trätteland (död 1794) och hennes släkt

Då kan man väl säga att han har förtjänat en egen diskussion. Vilket han härmed har fått.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19647) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 25 september 2021 kl. 00.24
Svar på en fråga som ställts här om barnens förmyndare i Christen Perssons bouppteckning.

Per Johannesson i Kärill i Kville socken dog omkring 1745. Han är med i jordeboken 1744, men 1746 står enkan Barbro för bruket. (Jordeboken 1745 finns ännu inte på nätet, och det finns inga bevarade mantalslängder 1743-1747.) Var Per föddes vet jag inte. Barbro är dotter till Jon Olsson och Signa Nilsdotter i Träsvall.

Anders Johannesson gifte sig 1733 med Anna Helgesdotter från Hög-Edsten Nordgård i Kville socken (dotter till Helge Simonsson och Anna Nilsdotter). Vid lysningen den 2/9 sägs att han kommer från Kärill (charta sigillata, f. 527r; app.arkivdigital.se/aid/v896048.b320.s527), så då kan man väl misstänka att han är bror till Per.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19650) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 25 september 2021 kl. 11.00
Fått detta av en mycket framstående släktforskare:

Ting 1693 den 26 maj.
9. Övertun Svenneby. Anders Olsson i Hudt med sin svåger Per Andersson ibid. har instämt dess släktingar Gunnar och Halfvar Olofssöner i Övertun så och en giftningsman Nils Olofsson vilken senare har med sin avl. hustru Anna Lauritsdotter sig av dess morbroder Lars Olufsson i St Jore tillpantat byxelen av halva gården i Övertun med 30 goda erkända Rdr. varpå inlades ett laga pantebrev d. 16. jan. 1655.Man tilltalar Gunnar och Halfvar för det de sitta och innehålla den byxel eller städslepenning som deras fader till kärandens moderfader Lars Olofsson i St. Jore i dess livstid har bet. nu uti 20 års tid, som de därmed innestått och det för den skull att Anders i Hudts släktman Nämndeman Gunnar Larsson i Ytterby efter dess moderfaders död alltid haft samma brev och domar hos sig.
Nämndeman Gunnar Larsson framlade nu om detta Övertuns bexelrätt 5 st brev, dem han föregiver att hans morbroder Lars i Jore uti sjukdomen när han märkte att dödsstunden nalkades, till honom förde uti den meningen att såsom Gunnar var född av hans syster och var nu den äldste som han i börden hade och skulle för den skull böra breven förvara och äga byxelen.
Men Anders Olufsson säger att dess morfader sahl. Lars Olufsson sände till Gunnar breven att förvaras honom till godo - alldenstund hans morfader, hos vilken denna Anders i Hudt var, aldrig gjorde varken dess moder eller honom arvelösa. Såsom Lars i Jore var ende sonen till - och därtill 6 systrar - efter dess fader Oluf Larsson i Hougslätt som vant byxelen av Simon Bock i Övertun efter en lagmansdom, utskriven av fordom Lagmannen sahl. Jöns Christensson i Foss lagting d. 4 okt anno 1602. Varefter dess syster och systerbarn hava till dess morbroder måst bet. 3 Rdr vart 3:dje år, ehuruväl att landskylden gives till Bro Prästegård.Det samma var allt så sant bekänner Gunnar Larsson uti en skrift som han i rätten inlade, som och eljest muntligt tillstod att denne Lars Olufsson i St Jore hade allenast ett barn som är dess än i livet varande dotter Ingrid Larsdotter.
Resolution. Av föregående skjäl och de framviste dommar dömmer rätten sahl. Lars i Jore såsom enda brodern böra njuta byxelen eller städjan av Övertun och efter sonen dess dotter Ingrid Larsdotter och hennes äkta barn och efterkommande. Men haver landskyld sedan gått av detta hemman då sahl. Lars Olofssons systrar där avnjutit dess rätt - likmätigt Norges lag och den praxis i landet - varför och samma brev som Gunnar hittills förvarat skall levereras till Anders Olufsson i Hudt på dess moders vägnar. Men alldenstund den halva gården är bortpantad så sitter den som panten i handen haver uppå bruket utan byxel tills han får sina utlagda penningar igen.Som dess pantefolken i så besvärliga tider hava rustat för gården och upprättat en mönstergill montering i allo motto, som Välb. Hr. Kapt. Rothlieb här närvarande betygade. Ty finner rätten oskäligt dem samma bruket fråntaga - utan stånda sådant till Kungl. M:s egen allernådigaste resolution - efter Kungl. M:s därom utgångne brev. Bröderna Gunnar och Halfvar Olufssöner skall i anseende att deras sahl. fader uti ofredstiden gården försvarat och att de nu sedan med stor kostnad, möda och besvär upprättat monteringen därför kan ej heller för de förlidne åren någon byxel eller städjepenningar av dem fordras.Med hädanefter med innevarande år skola bröderna Halfvard och Gunnar bet. till Ingrid Larsdotter eller dess barn och arvingar årlig städja såsom före detta varit given.Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:31 (1692-1694) Bild 164.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:32 (1695-1698) Bild 238. Ting 1697 den 4 Februarij. No 24. För rätten framträdde Gästgifwaren i Rabbalshede Anders Olsson och bekiände för sigh och sina Systrar Bertta och Anna i Hudt, att såsom dom efter gambla Bref och dommar tillfallna besittelse Rätten på Prästebohls hemmanet Öfwer thun i Swenneby sockn belägitt. För hwillket Bröderna Gunnar och Hallward Ollssöner Rusta och Montera. Alltså hafwa förbemte Bröder honom Anders Olsson med dess Systrar förnögdt och betahlt, med siu dahlr silfwermynt, hwarföre dhe från sig, deras hustrur Barn och arfwingar, och till föreskrifna Bröder samma besittelserätt alldehles öfwerdraga och transportera.

Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Göteborg och Bohus län EVIIAAAH:32 (1695-1698) Bild 63. No 26. För rätten framträdde ährlig och beskiedelig dannemannen Anders Olufsson i Hudt, bekiände sig hafwa pantsatt dess ägande åtta och en hallf sätting skylld uti Hudti Tanumbs sockn, till dess swåger Sören Andersson i Swandahl, moot upburne penningar ett hundrade tijo rdr courant eller 165 dl smt, och det på tiugo åhrs tid oigenlöst: Skola dess Sören wara förpliktadt, och hålla gården wid dess laga byggnad med daragoune monteringen deruti Anders Ollsson äger en hallf part skall förhållas ....
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19653) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 25 september 2021 kl. 19.17
Är det Per Andersson i Hud som är far till Christen? Och vet du vilken av Anders Olssons systrar Börta och Anna som var gift med Per?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19654) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 25 september 2021 kl. 19.18
Höstetinget med Vätte och Tanums härader 1734, § 4 (s. 440; app.arkivdigital.se/aid/v278378.b2230.s441):

"Danneman:n Beskiedelig Christen Pärßon i Hud, Tanums Soken, framstälte sig för Häradz Rätten och insinuerade föliande handskrifter, warande den första dat. Kiäril d:n 31 Aug. 1733 af des Swåger Johannes Anderßon i Kiäril utgifwen, ock den andra Rabbalshede d:n 5 Feb. 1734, underskrefwen af des afl:ne Broders Anders Pärßons Son Oluf Anderßon i Hud, ock des Syster Anna Anders D:r, samt den Tredie dat. Möre d:n 6 Feb. 1734, af des andra Swåger Hans Johanßon Ibm utgifwen, hwar med han bewißliget giorde sig hafwa af omtalte des Bror Barn Oluf Andersson i Hud och Anna Anders d:r, samt Swågrar Johannes Anderßon i Kiäril och Hans Johanßon i Möre, med deras Hustrur Anna och Gurin Pärs d:rars samtycke, för en tid sedan Köpt ock Lagl:n tilhandlat, deras arfwel:n tilkommande anparter, Nembl:n tilhopa 4 Settingar 1/2 kanna skyld odals Jord, utj Crono ock Skatte Rusthållet Hud, Tanums Sokn, så wäl som all den lutt dem kan tilfalla utj Monteringen och Rustningz Rätten på besagde Hud, ock det för en riktigt betalt Köpeskilling, in alles 43 D:r 24 öre S:mt, bewisande Christen än ytterligare med en afwittringz skrift dat. Rabbalshee d:n 31 Januarij 1724, att han til des afl:ne Broder Lars Pärßon i Trätteland, ärlagt ock utgifwt 13 RD:r i g:l valeur, för des andehl 2 Sett:r 1/4 kanna utj odals Jorden i Huud, med Monteringen, anhållande att sådant måtte til Protocolls föras, ock honom derå behörigt Köpebref meddelas. Hwilken skäliga begäran, Häradz Rätten icke förwägra kunde, hälst en dehl af Nämnden wiste intyga, att denna handehl har sin tilbörliga riktighet, utan kunna fördenskul föreskrefne Jordelutter 6 Sett:r 3/4 Kanna, som med Christen Pärßons efter Faderen arfde 2 Sett:r 1/4 K:a skal utgöra 1/4:del ungefär utj Crono ock Skatte Rusthållet Hud, af 8 1/4:s Setting skyld odalsjord bestående, jemte den der före löpande Monteringen ock alla underliggande förmåhner ock tilhörigheter, utj Hus, Jord, åker, äng, Mark ock muhlebeten, Torp ock Torpeställe, el:r af hwad Namn de hälst wara kunna, hädanefter att fölia ock tilhöra honom Christen Pärßon, des Hustru, Barn och arf:r, til nyttiande, rådande ock bestyrande, såsom des wäl fångne Egendom, oklandrat ock opåtaltaf af föromtalte Säliare, deras Hustrur, Barn ock efterkommander nu ock framdeles."
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19656) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 25 september 2021 kl. 19.24
Vet inget om Christens förfäder men Per Andersson är huvudmisstänkt som fader. Mycket matnyttigt om man bar klarar reda ut förhållandena.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19660) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Lördag den 25 september 2021 kl. 23.08
I GMR 1694 står Anders Olsson och Per Andersson för rusthållet i Hud (Tanums kompani n:r 52, s.97; app.arkivdigital.se/aid/v48097.b55.s98).

Och i mantalslängden samma år finner vi Anders och Per med hustrur; Anders har också en namnlös son. (I Hud finns också en Johan, men det är dragonen.) Likadant 1695.

1696 är Per borta, och i stället finns där Anna med en namnlös son.

1697 har tillkommit Hans med hustru i stället för Anna, och också Hans har en namnlös son; samtidigt har Anders ersatts av Sören med hustru. 1698 är det ingen ändring. 1699 saknas bevarad mantalslängd.

1700 är Hanses son borta. 1701 är det ingen ändring. 1702 saknas längd.

1703 har Hans sonen Anders, och Sören har "hädanflött". 1704-1705 är det ingen ändring. 1706-1707 saknas längder.

1708 har tillkommit Hanses dotter Guri.

I GMR sistnämnda år står Hans Jonsson ensam för rusthållet (s. 293; app.arkivdigital.se/aid/v48097.b309.s294).

I mantalslängden 1709 är sonen Anders borta och i stället har tillkommit sonen Ola. Samtidigt finns Anders med hustru på raden under, vilket förmodligen är sonen som gift sig.

1710 är dottern Guri borta. 1711-1715 saknas mantalslängder.

I GMR 1712 (s. 155; app.arkivdigital.se/aid/v48105.b84.s156), 1713 (s. 325; app.arkivdigital.se/aid/v48105.b294.s326) och 1715 (s. 125; app.arkivdigital.se/aid/v48105.b447.s126) är Hans Jonsson också ensam rusthållare.

I mantalslängden 1716 är sonen Ola borta, och i stället har tillkommit sonen Christen. 1717 saknas längd.

1718 är Anders borta, i stället finns där Kjerstin, vilket man kan förmoda är Anderses enka.

I GMR samma år är Hans Jonsson fortfarande rusthållare (s. 243; app.arkivdigital.se/aid/v48110.b128.s244).

I 1719 års mantalslängd är Hanses hustru död och sonen Christen är borta. Samtidigt har Nils med hustru ersatt Kjerstin, som man då kan misstänka är omgift.

Och i Riksens Ständers kontors räkenskaper senare samma år står att Hans är "nu gift". Och "dess son Christen fådt bruk, gift med Olufs dot. ifrån Kiönnestorpz Ödeg. i Qwille Sochn". Samtidigt har Nils flyttat till Trättestad Nedegård i Kville s:n.

Summa summarum: Christen Perssons föräldrar är Per Andersson och Anna Olsdotter. Per dog omkring 1695. Anna dog omkring 1718, och var då omgift med Hans Jonsson.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19661) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 25 september 2021 kl. 23.24
Hans Jonssons bouppteckning Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt (O) FII:1 (1722-1728) Bild: 56 Sida: 43
Christens änka Ingeborg Larsdotter gifte om sig med Erik Hansson Hud men han är inte son till Jon eller?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19662) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Lördag den 25 september 2021 kl. 23.36
Är Anders Olsson morbror till Christen och är det Sören som är gift med Berrta?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19663) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 26 september 2021 kl. 01.25
Enligt dina tidigare dombokscitat är Per Andersson och Anders Olsson svågrar, och den tvist de är inblandade i gäller Anderses och hans systrar Annas och Börtas jord i Övertun. Och 1697 har Anders (då i Rabbalshede) och hans systrar Anna och Börta i Hud fått betalt för Övertun.

Eftersom Pers enka i mantalslängden heter Anna, så är han alltså gift med Anna Olsdotter. Och eftersom Börta också finns i Hud 1697, så måste hon vara gift med Sören Andersson som då finns i Hud i mantalslängden och hade tillpantat sig Hud från svågern Anders Olsson.

Det enda barn som nämns i Hans Jonssons bouppteckning är Hans och enkan Börta Persdotters son Jonas, som är omkring 2 1/2 år gammal.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19666) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Söndag den 26 september 2021 kl. 14.15
Tanums, Bullarens, Kville och Vette häradsrätt AIa:26 (1735-1735) Bild 460 / sid 89
Detta handlar kanske mest om Könnestorpsfolket?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19667) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 26 september 2021 kl. 16.15
Det är § 40 vid VT 1735 (som börjar längst ned på s. 87; app.arkivdigital.se/aid/v278379.b450.s87).

Anders Olsson i Könnestorp har den 13/1 1735 till sin svåger Christen Persson i Hud betalt 32 daler silvermynt för 2 2/3 sättingar i Könnestorps Ödegård som Christens omyndige son Per ärvt enligt skiftebrevet den 12/11 1734 efter Anders far Ola Andersson. (Det är alltså Pers arv efter modern Anna Olsdotter, Anders syster, som dog redan 1723.)

Det står också att Anders därefter äger hela Könnestorps Ödegård, 1 tunna. Det hänvisas också till Ola Anderssons testamente, som konfirmerats av häradsrätten den 26/10 1730.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19668) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Söndag den 26 september 2021 kl. 16.42
Per fick väl en bra start i livet som hade gård och familj innan han fyllt 20. Kan man i bouppteckningen efter Christen utläsa vad änkan Ingeborg fick, hon gifte om sej med drängen? Erik Hansson och köpte? gård på Sör Svandal. hennes son Elias gifte sej med Pers dotter Maria.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19670) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 26 september 2021 kl. 20.23
Ingeborg fick 326 daler. Hustruns giftorätt i boet var 1/3. Barnen fick alltså dela på faderns 2/3.

Gården i Svandal kanske var Eriks?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19671) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Söndag den 26 september 2021 kl. 20.26
I Hans Jonssons bouppteckning finns följande uppgifter:

Enligt häradsrättens pantebrev av den 15/2 1702 har Hans tillpantat sig Sören Anderssons 8 1/2 sätting i Hud.

Där står också under "Infordrande giäld":

"Efter skifte brefwet af d:n 17 Now. 1696 har fuller Sahl. Hans Jonßon ärft med des andra hustru Anna Olufz dotter Lösningz Penningar uti andra halfwa gården i Huud 25 D:r 8 öre som des stiffbarn berätta wara till honom betalte och för dem afdragne utj deras Möderne arf, som skall wisas igenom afwittringz Förlijkningen, som skiedde emillan dem och Sal. Hans d:n 1 Maij 1718, hwarest Jorden el. det Fasta uthtryckeligen nämnes."

Vidare sägs att Christen Persson i Hud och Anders Jacobsson i Möre är förmyndare för avl. Anders Perssons barn, och att skiftebrevet efter Anders är daterat den 18/3 1718, samt att barnens styvfar är Nils Halvordsson i Trättestad.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19672) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Söndag den 26 september 2021 kl. 21.16
Hans har alltså varit gift 3 gånger men har bara Jonas 2 1/2 år när han dör. Ola kan vara son eller styvson men har dött barnlös tidigt. Har Anna olufsdotter ärvt del av Hud? Om hennes morfar bodde på Jore kanske hennes mor var gift till Hud vilket kan förklara att all 3 syskonen bodde på Hud. Har svårt att få ordning på ägandeförhållanden på Sör Svandal innan Ingeborg och Erik kommer till den norra halvgården ca 1739 och Anna Wettlesdotter i Trättelandas son Olof Andersson kommer till den södra halvgården i slutet av 1700-talet. runt 1720 tycks båda halvgårdarna ligga öde och soldaten Gustaf Svanberg övertog bruket.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19675) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Måndag den 27 september 2021 kl. 22.38
Det är inte lätt att veta vad som menas med att Anna Olsdotter är Hans Jonssons "andra" hustru. Antingen menar man det bokstavligt, och då var han alltså gift tre gånger. Eller så menar man bara att det inte var enkan Börta Persdotter, utan den andra av hans båda hustrur, alltså den första. :-)

När det gäller vem som ägde Hud före Per och Anna, så kan förhoppningsvis grävande i domböcker och annat ge svar på det.
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19688) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Thomas Christianson - Fredag den 01 oktober 2021 kl. 00.48
I en avskrift som handlar om Silverskatt 1730 står det på Trättelanda uppegård: Larses änka Kersti under barnen. Drängen Anders gift med bemte änkas dotter Börta och tagit bruket. Kan det vara Christens bror?
Sidans rubrik Föregående inlägg Nästa inlägg Skriv ett nytt inlägg  Direktlänk till detta inlägg (#post19689) - klicka och kopiera från webläsarens adressfält  Redigera detta inlägg  Av Jörgen Tollesson - Fredag den 01 oktober 2021 kl. 01.11
Anders på Trätteland Oppegård heter Olsson enligt mantalslängden 1733 (den första med fullständiga namn).

(Ändrat av kontoinnehavaren den 01 oktober 2021 kl. 01.13.)
Skriv ett inlägg

På sidan Formatering (som öppnas i ett nytt fönster) visas hur man får fetstilt och kursiverad text, gör länkar och infogar bilder, med mera.

När inlägget är sänt, så kan du ändra i det inom 12 timmar, genom att klicka på knappen Redigera detta inlägg till vänster om ditt namn i inlägget.

Om du abonnerar på inlägg från den här diskussionen, så får du besked per epost direkt när någon har svarat på ditt inlägg, och också om någon långt senare upptäcker diskussionen och kommer med ytterligare upplysningar (något som är lätt att missa annars). Logga in för att abonnera via länken Användarkonto överst på sidan.

OBS 1! Lämna inga personuppgifter om nu levande personer! Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om vad som räknas som personuppgifter (sidan öppnas i ett nytt fönster).

OBS 2! Glöm inte att alltid ange källan till de upplysningar som du lämnar både när du svarar och frågar, och att alltid tala om vad du redan vet och var du redan har sökt när du ber om hjälp. Och gör inte samma inlägg under flera rubriker. Läs mer i forumreglerna (inklusive kommentaren) om varför detta är viktigt (sidan öppnas i ett nytt fönster).

Endast registrerade användare kan skriva inlägg här. Du kan registrera ett användarkonto, om du inte redan har ett.
Användarnamn:
Lösenord:

Du måste förhandsgranska inlägget innan det kan sändas.

Om Arkivguidens Forum      ·     Forumregler      ·     Kontakt      ·     Upphovsrätt (©)